Mot en klimatneutral verksamhet 2030

13 Jul 2021
Det blev ännu tydligare under 2020 att klimatförändringar är vår tids stora ödesfråga. Fler dramatiska skogsbränder, jordskred, rekordvärme, torka och vattenbrist visade på det alltmer akuta behovet av att ställa om till en fossilfri ekonomi.

Klimatengagemang är en bärande del i hållbarhetsprogrammet ”Our Blue Mission”. Därför har vi satt det ambitiösa målet att bli klimatneutrala till 2030. Det viktigaste är att minska vårt klimatavtryck. Där det inte går klimatkompenserar vi.

Vårt klimatavtryck uppstår till största delen i tillverkningen av våra produkter. Vi producerar själva Duni-segmentets servetter och dukar och detta är den del vi själva kan kontrollera. Målet att 2020 bli klimatneutral i egen tillverkning genom kompensation (GHG-protokollet Scope 1 och 2), påverkades negativt av covid-19 och skjuts fram till 2021. Vi fortsätter arbetet med att fasa ut jungfrulig, fossil plast ur alla Duni-produkter samt förpackningar och emballage.

BioPaks måltidslösningar och take-away-produkter köps in externt. Sortimentet är miljöprofilerat och innehåller inte jungfrulig fossil plast. Från 2021 kommer vi att klimatkompensera för BioPaks sortiment i Europa. BioPak i Australien gör redan det.

Miljöförbättringar i produktionen

Pappersbruket i Skåpafors producerar råmaterialet till Duni-segmentets produkter. Bruket har under många år minskat sina utsläpp.

Tillverkningen av tissue (mjukpapper) är dock energikrävande, uppdelat på tre områden:

  • Elektrisk energi driver maskiner och producerar ånga (idag fossilfritt).
  • Biobränslepanna för att producera värme och ånga. Ersatte olja och el 2010.
  • Gas, LPG (liquid petroleum gas), främst för att torka mjukpapper. Denna gas utgör 100 procent av Rexcells fossila koldioxidutsläpp (GHG-protokollet Scope 1 och 2)

Pappersbruket i Skåpafors står för 70 procent av de totala fossila koldioxidutsläppen från koncernens produktion. Med fossilfri torkning skulle vår egen produktion bli 90 procent fossilfri, jämfört med dagens 67 procent.

Majoriteten fossilfri

Vårt mål är att till 2025 ha bytt fossil gas mot gas producerad av biomassa. Vi deltar i forskningsstudier och samarbetar med andra intressenter för att hitta lösningar.

Planen är att samtliga anläggningar i Europa ska minska sina klimatavtryck. Från 2021 ska tillverkningen fullt ut drivas med el från 100 procent fossilfria källor. Utanför Europa varierar möjligheterna för fossilfri el och vi följer utvecklingen.

I konverteringen används även naturgas för uppvärmning och produktion i Tyskland och fjärrvärme i Polen. Ambitionen är att biogas ska ersätta naturgasen till 2025.

Vissa delar klimatkompenseras

Inom egen tillverkning har vi god kontroll över använd energi och fossila koldioxidutsläpp. Vi rapporterar redan enligt GHG-protokollets Scope 1 och 2, med undantag för kontorslokaler och lagerbyggnader, som har liten påverkan. Från 2021 avser vi att klimatkompensera resterande utsläpp i ett av FN:s certifierade CDM-projekt (se faktaruta).

GHG-protokollets Scope 3 omfattar ett företags klimatpåverkan inräknat hela värdekedjan. Förutom den egna produktionen är råmaterial och transporter de viktigaste faktorerna och vi arbetar kontinuerligt för att sänka deras klimatpåverkan. Vi har valt att i nuläget inte sätta ett mål för rapportering och kompensering av Scope 3, utan fokuserar i stället på praktiska åtgärder.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director

Du kanske också är intresserad av...