Policyer och uppförandekod

Till följd av de ökade kraven på rapportering av hållbarhetsresultat är det viktigt att vara transparenta. Det omfattar information som efterfrågas av intressenter som investerare och banker. Ett annat viktigt mål med våra policyer är att göra det enkelt för våra chefer och medarbetare att agera rätt. Vi vill göra allt vi kan för att förhindra oetiskt beteende.

Under 2022 reviderades och kompletterades våra policyer i linje med vår uppdaterade strategi för 2030. Nya lagändringar kräver också uppdateringar och nya policyer. Styrelsen har godkänt samtliga policyer. Bolagets verkställande direktör godkänner de direktiv som ingår i policyerna.

Duni Group rapporterar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI-standarden.
Våra policyer är strukturerade enligt ESG (Environment – Social – Governance), vilket underlättar analysen av företag ur ett icke-finansiellt perspektiv.

Våra policyer och direktiv

Nya e-utbildningar 2023

Under 2023 publicerades följande e-utbildningar:

  • ”Duni Group Anti-Corruption Policy”
  • ”Duni Group Whistleblower Policy”
  • En hållbarhetskompetenskurs i fem delar: hållbarhet, Cirkulär i stor skala, Nettonoll klimatutsläpp, Leva som vi lär och ledarskap.

Duni Groups uppförandekod

Vår uppförandekod är ett komprimerat referensdokument med flera policyer. Koden, som reviderades 2022, vägleder oss i hur vi ska agera i alla affärssammanhang. Den omfattar vår interna verksamhet och vägleder oss i hur vi agerar gentemot andra i värdekedjan och samhället. Koden hjälper oss att uppfylla kraven från investerare och institutioner.

Koden bygger på FN:s ILO-konventioner, inklusive krav på mänskliga rättigheter, förbud mot alla former av barnarbete, personlig säkerhet, arbetstider, löner med mera.

År 2021 undertecknade koncernen UN Global Compact och åtar sig nu att arbeta enligt FN:s tio principer rörande miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrätt – områden som kommer att få allt större fokus.

Uppförandekoden sträcker sig bortom vår verksamhet. Vi har valt FN:s globala mål nummer 8: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” som ett av våra prioriterade mål och förväntar oss också att våra leverantörer följer vår uppförandekod. Vi granskar kontinuerligt att de uppfyller ställda krav vad gäller mänskliga rättigheter, säker arbetsmiljö, hälsosamma arbetsförhållanden och arbetstider, och att det inte förekommer tvångs- eller barnarbete. Vi kräver också att våra affärspartners direktleverantörer följer koden.

Det finns en ökad efterfrågan på att fånga upp klagomål och oegentligheter i alla delar av en organisations verksamhet. I listningen ovan hittar du Duni Groups visselblåsarpolicy.