Hållbarhetsrapportering och hållbarhetsbetyg

Cirkulär i stor skala

För att en produkt ska vara verkligt hållbar måste den beaktas i en cirkulär modell. Idag har samhället starka drivkrafter, bland annat EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin (CEAP). Den antogs 2020 och är en hörnsten i kommissionens omfattande europeiska gröna giv för en hållbar framtid. Duni Group stödjer detta. Att vara cirkulär i stor skala till 2030 är ett av våra huvudmål.

En del av FN:s Global Compact

Ett viktigt steg för Duni Group under 2021 var att underteckna FN:s Global Compact. Med över 12 000 deltagande företag över hela världen är det världens största initiativ för att samla företag kring företags hållbarhet. Vi är nu ett av dessa företag som åtar sig att göra mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption till en del av företagets strategi, kultur och dagliga verksamhet.

Vi prioriterar fem av FN:s hållbarhetsmål

Under 2021 analyserade vi vår verksamhet djupare och hur den kopplar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett resultat av detta är att vi har prioriterat fem globala mål som kopplar till våra tre hållbarhetsinitiativ och ger möjligheter att förstå vårt hållbarhetsarbete, både externt och internt. De prioriterade målen är:

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald
Mål 17: genomförande och globalt partnerskap

Godkända science-based targets

Under 2023 godkändes våra vetenskapsbaserade mål av Science Based Targets initiative. Genom att sätta vetenskapligt baserade mål säkerställs arbetet mot ytterligare minskningar av växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet. Det är ett viktigt steg mot målet att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2050. Att använda vetenskapligt baserade mål är ett heltäckande och transparent sätt för Duni Group att visa vårt långsiktiga arbete för att ytterligare minska växthusgaserna. Våra framsteg kommer att följas upp och kommuniceras externt årligen.

Vår hållbarhetsrapport är en integrerad del av vår årsredovisning.

Senaste årsredovisningen 2023
Duni Groups Års- och Hållbarhetsredovisning

See all reports

Förbättrat hållbarhetsbetyg Gold från EcoVadis

EcoVadis är ett av världens mest tillförlitliga oberoende hållbarhetsbetyg för företag. 2024 fick Duni Group det prestigefyllda Gold-betyget för andra året i rad. Vi har förbättrat det ytterligare genom att stärka vår hållbarhetsposition bland de fem bästa procenten av alla företag inom pappers- och kartongindustrin.

Nasdaq ESG transparency

Duni Group är certifierad ”Nasdaq ESG transparency partner” på grund av vårt bidrag till Nasdaqs ESG-dataportal. Certifieringen signalerar engagemang för insyn på marknaden och för att höja miljöstandarderna. Erkännandet ges till företag som uppvisar insyn i objektiva data för sina investerare när det gäller miljöfrågor, sociala frågor och styrningsfrågor.