Känslighetsanalys

Det finns ett antal omvärldsfaktorer som har en direkt påverkan på koncernen, det gäller främst valuta, råvaror samt minskad volym.

Duni Group har produktionsenheter i fyra länder samt försäljningsenheter världen över. Det innebär att koncernen utsätts för valutarisker. Detta dels genom transaktionsexponering då inköp och försäljning görs i annan valuta än sin funktionella valuta men även genom omräkningsexponering när dotterbolagens balans- och resultaträkning räknas om till SEK.

Vid tillverkning av tissue och airlaid används pappersmassa och framför allt fluktuationer i massapriset påverkar koncernens resultat.

En försämrad konjunktur samt förändringar i marknadens efterfrågan skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad efterfrågan och ökad priskonkurrens som i sin tur påverkar volymer och bruttomarginaler.

Känslighetsanalys
Kraften i "om"

I en volatil värld är det viktigt att vara väl förberedd och kunna anpassa sig till upp- och nedgångar.

  • - 80miljoner kronor

    Påverkan på rörelseresultatet om den svenska kronan stärks med 10 %

  • - 60miljoner kronor

    Påverkan på rörelseresultatet om fibermaterialkostnaderna ökar med 10 %

  • - 150miljoner kronor

    Påverkan på rörelseresultatet om volymerna minskar med 10 %