Revisorer

På årsstämman den 17 maj 2022 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer, med Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari och februari. Därefter granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs.

Revisorerna deltar på alla revisionsutskottets möten under året. I oktober månad genomförs en interimsgranskning i kombination med en översiktlig granskning av Dunis delårsrapport för det tredje kvartalet.

Vid sidan av Duni AB är Carl Fogelberg även huvudansvarig revisor i bland annat Eniro AB och Ascelia Pharma AB samt medpåskrivande revisor i Haldex. Carl Fogelberg är auktoriserad revisor och medlem av FAR SRS. Arvode för övriga uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under 2022 till sammanlagt 1,7 (2021: 7,8) MSEK.