Bolagsstyrning

Vår bolagsstyrning

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på NASDAQ Stockholm. Vår verksamhet fokuserar främst på lösningar för det dukade bordet och take-away-förpackningar för mat och dryck. Hållbarhet och cirkularitet utgör stommen i vår produktportfölj och verksamhet.

Vårt företag

Vi tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

Dunis styrning sker via bolagsstämman, styrelsen, bolagets verkställande direktör och bolagsledningen i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis bolagsstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från bolagsledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Policyer och uppförandekod

Beteendepuffa

Ett avgörande mål med våra policys är att göra det enkelt för våra chefer och anställda att göra rätt. Vi vill göra allt vi kan för att förhindra oetiskt beteende.

Läs mer