Mål och resultat

Duni Group har historiskt försett aktieägarna med solida kassaflöden och stabila utdelningar, med undantag för pandemiåren 2019 till 2021. Sedan dess har HoReCa-marknaden återhämtat sig och koncernen har rapporterat tillväxt och lönsamhet baserat på en stark finansiell position.

Omsättningstillväxt

Mål 5%

Målet är att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta utvärderar bolaget löpande förvärvsmöjligheter för att nå nya  tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2022

Den organiska tillväxten uppgick till 30,9 %. Årets omsättningsökning är ett resultat av en god  återhämtning efter pandemin, med en stabil och accelererande tillväxt under året. Prisökningar 
har också gradvis haft en påverkan på omsättningen.

Operativ rörelsemarginal

Mål 10%

Målet är att operativ rörelsemarginal ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska öka genom  försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp  och produktion. 

Uppfyllelse 2022

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 6,4 %. Den tydliga resultatförbättringen mot  föregående år förklaras helt av den förbättrade marknadssituationen och den ökade  omsättningen, då 2021 påverkades betydligt mer av restriktioner än 2022.

Utdelning

Mål 40%

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Måluppfyllelse 2022

Koncernen har återhämtat sig väl efter pandemin och har en god finansiell ställning och en  framtida konkurrenskraft som återigen tillåter utdelning. Trots att förutsättningarna är bättre råder en osäkerhet i omvärlden samt fortsatt volatilitet i efterfrågan. Styrelsen föreslår  därför till årsstämman att utdela 3 kronor per aktie vilket motsvarar 70 (0) procent av resultat efter skatt.

Läs mer om våra hållbarhetsmål och resultat

Hållbarhet