Bolagsordning

Nuvarande bolagsordning fastställdes vid årsstämman den 4 maj 2021. Där fastläggs det bland annat att styrelsen ska ha sitt säte i Malmö, att styrelseledamöterna ska väljas varje år för en mandattid som sträcker sig fram till nästa årsstämmas slut och att varje aktie ska motsvara en röst.

§ 1
Bolagets företagsnamn är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Bolaget skall direkt eller indirekt idka rörelse för tillverkning, utveckling och försäljning av konsumentrelaterade artiklar för servering och förpackning av måltider samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrtiomiljonertiotusen (40 010 000) kronor och högst etthundrasextiomiljonerfyrtiotusen (160 040 000) kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000.

§ 6
Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst tolv (12) ledamöter. Utöver de styrelseledamöter som årligen väljs av årsstämman kan från tid till annan styrelseledamot och suppleant för sådan ledamot komma att utses i enlighet med lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 7
En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat
revisionsbolag skall utses.

§ 8
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9
Årsstämman skall hållas en gång årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Bolagsstämman skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Stockholm eller Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning for dagens stämma.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
  fastställda balansräkningen,
  (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag, revisorer och
  revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
  (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Ladda ner PDF version