Ekonomisk översikt

Femårsöversikt

Duni Group har historiskt försett aktieägarna med solida kassaflöden och stabila utdelningar, samtidigt som vi alltid har försett kunder och konsumenter med innovativa och relevanta hållbara lösningar för måltider och matförpackningar.

Nettoomsättning

Operativt resultat

Nyckeltal, kvartal

Nyckeltal, år

1) Rullande 12 månader. Aggregerade siffror kan påverkas av decimalavrundningar.
2) Försäljningstillväxt justerad för valuta och förvärv. Förvärvade bolag räknas in i organisk tillväxt när de har jämförbara kvartal.
3) EBIT minus omstruktureringskostnader, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i  samband med förvärv.
4) Operativt resultat som procentandel av försäljning.