Internkontroll

Ett företags internkontroll ser till att det drivs i enlighet med sina regler och mål.

Duni Group tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ramverk för intern kontroll över den finansiella rapporteringen. Syftet är att säkerställa en korrekt och tillförlitlig rapportering i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder och andra krav för noterade bolag. Styrelsen har fastställt riktlinjer avseende roller, ansvar och processer som är väsentliga för att upprätthålla en god internkontroll.