Leva som vi lär

Förändring i praktiken

Den sociala aspekten av hållbarhet är avgörande om vi vill vara en pålitlig hållbarhetsledare. Vi har satt upp djärva mål genom vår strategi som syftar till att driva förändringar i branschen. Därför är det viktigt att vi också lever som vi lär. 

Det innebär, exempelvis, att vara en bra arbetsgivare som främjar jämställdhet, inkludering och mångfald. Vi ska vara ett företag som aktivt deltar i samhället och delar med oss av våra värderingar och expertkunskaper i diskussioner med olika intressenter. Och vi måste se till att vi bygger upp vår hållbarhetskompetens.

People & Culture

En vinnande företagskultur

I enlighet med vår strategi strävar vi efter att bli ett målinriktat och värderingsdrivet företag. Att utveckla våra medarbetare och ledare är nyckeln till att skapa en sund kultur som gör att vi kan nå våra mål. Vi är redan en prisbelönt arbetsgivare, men vi vill bli ännu bättre.

Jämställdhet, inkludering och mångfald liksom interna och externa samarbeten kommer att utgöra en solid grund för vår företagskultur. För att nå våra hållbarhetsmål måste vi vara en lärande organisation där medarbetarna känner sig trygga med att förmedla våra åsikter och står upp för våra värderingar.

FN:s globala mål (SDG:er) kopplade till initiativet

Människorna i vårt företag och vår värdekedja spelar en avgörande roll för att vi ska nå våra hållbarhets- och cirkularitetsmål. Det sätter fokus på säkra och anständiga anställnings- och arbetsvillkor samt jämställdhet, inkludering och mångfald – både internt och i värdekedjan.

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Säkra och anständiga anställningsvillkor och rättvisa arbetsvillkor är grundläggande och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och återhämtning. Inkludering och mångfald är självklarheter.

SDG 17: Genomförande och globalt partnerskap
För en hållbar utveckling krävs samarbete och öppenhet för nya perspektiv. Vi behöver skapa förtroende mellan partner för att bygga långsiktiga relationer baserade på gemensamma visioner och mål.

Medlem i UN Global Compact

Hösten 2021 antogs Duni Group som medlem i UN Global Compact (UNGC), världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Under 2022 antogs vi också som medlem i UNGC:s digitala early adopter-program tillsammans med en utvald grupp ledande företag.

Medlemmarna lovar förändra sin verksamhet utifrån fyra områden som ska vara en del av företagens strategi, kultur och dagliga verksamhet: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Som medlem i UN Global Compact förbinder vi oss att arbeta med hållbar förändring, vilket är kärnan i vår strategi. Det är inget nytt för oss, men det känns bra att göra det offentligt. Som följd av det har vi uppdaterat vår uppförandekod, vilket ökar kraven på både leverantörer och våra egna enheter

Jolanta Debowska, Quality Manager

Initiativ som förbättrar arbetsplatsen

Flera interna initiativ och samarbeten bygger vidare på och stärker Duni Groups fokus på socialt ansvar.

Karin Roslin, Organizational Development Manager, säger att: ”Vi fortsätter exempelvis att samarbeta med Mitt Liv, som arbetar för mångfald och inkludering på den svenska arbetsmarknaden. Internt inrättade vi en Diversity & Inclusion Board under hösten 2021 i syfte att sätta fokus på detta kritiska område och göra det lättare för oss att förstå de olika framgångsfaktorerna. Ett mindre, men ändå viktigt initiativ är våra ‘buddy-program’ som vi lanserar i hela organisationen för att underlätta introduktionen av nya kollegor”.

Så bygger vi hållbarhetskompetens

Kompetens, kommunikation och förtroende är avgörande för att nå våra hållbarhets- och cirkularitetsmål. Vi behöver bredda och fördjupa vår kunskap om hållbarhet inom hela koncernen. Alla måste engagera sig och driva förbättringar och vara beredda på att stå upp för våra värderingar i diskussioner med kunder, partners och andra intressenter.

För att underlätta genomförandet har vi utsett 18 hållbarhetsledare inom organisationen som ska utbilda och stötta kollegor lokalt inom viktiga områden. Som stöd lanserade vi 2023 en e-utbildning inom hållbarhet i fem steg för alla medarbetare.

Genomförande av väsentlighetsanalys

Ett nytt steg i arbetet med att uppfylla hållbarhetsmålen i vår strategi under 2022 var att implementera en dubbel väsentlighetsanalys. Denna sammanställdes baserat på en inledande dokumentanalys och kvalitativa intervjuer med fler än 30 intressenter. Innehållet i den matris vi tog fram handlar om vår påverkan och de viktigaste framtida riskerna och möjligheterna. En väsentlighetsanalys med dubbel materialitet kommer att vara ett krav i EU:s kommande CSRD-lagstiftning (Corporate Sustainability Reporting Directive), och genom att ha implementerat en första version redan 2022 är vi väl positionerade för framtiden.

Utökad hållbarhetskommunikation

I arbetet mot våra djärva hållbarhets- och cirkularitetsmål måste vi också kommunicera våra framsteg. För att säkerställa en relevant dialog med nyckelintressenter är det nödvändigt att vi bli mer transparenta kring våra prestationer och utmaningar. Därför breddar och fördjupar vi vår kommunikationsverksamhet. Vi ska ha alla fakta på plats och vara fortsatt ödmjuka. Samtidigt är det viktigt att vi litar på att vi är på rätt väg.

KPI:er för initiativet

Förutom att mäta våra resultat inom de miljöfokuserade hållbarhetsinitiativen i Duni Groups uppdaterade strategi, har vi satt upp relevanta nyckeltal (KPI:er) för de sociala aspekterna i initiativet Leva som vi lär. Dessa är:

  • EcoVadis-poäng
  • målet för 2025: Platinanivå
  • hållbarhetskompetens
  • målet för 2025: Alla Duni Groups medarbetare ska vara utbildade.

Läs mer om våra hållbarhetsinitiativ

Till skillnad från en linjär ekonomi tar en cirkulär ekonomi ett helhetsgrepp på hållbarhet. För att en produkt ska vara verkligt hållbar måste den beaktas i en cirkulär modell.

Cirkulär i stor skala