Utskott

Valberedningen väljs av årsstämman och revisions- och hållbarhetsutskottet samt ersättningsutskottet utses av styrelsen.

Valberedning

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för inval i Dunis styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman. Valberedningen ska vara sammansatt av representanter för Dunis tre största aktieägare per den 30 september.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2024 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

 • Johan Andersson, Mellby Gård AB
 • Katarina Hammar, Nordea fonder
 • Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
 • Thomas Gustafsson, Ordförande Duni AB

Årsstämma 2024

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2024. Arbetet i valberedningen börjar med att ledamöterna tar del av utvärderingen av den sittande styrelsen som genomförs varje år. Valberedningen anser att styrelsen fungerar väl och det finns ett bra engagemang från alla ledamöter, inklusive fackrepresentanter. Valberedningen konstaterar också att styrelsen utgörs av en bra och relevant mix av kön, kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2023. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen medan beslut om ersättningar och förmåner fattas av Dunis styrelse. Bolagsledningens ersättningar och förmåner utvärderas genom jämförelse med marknadsdata som tillhandahålls av externa källor. Dessa visar att Duni har konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och att den totala ersättningen är rimlig och inte för hög.

Ersättningsutskottet genomlyser bonusprinciperna inför varje år. En gång per år utvärderar ersättningsutskottet de ledande befattningshavarna och även vissa underchefer enligt ett systematiskt förfarande.

Ersättningsutskottet hade tre protokollförda möten under 2023 och består av fyra medlemmar:

 • Morten Falkenberg (Ordförande)
 • Thomas Gustafsson
 • Sven Knutsson
 • Janne Moltke-Leth

Verkställande direktören i Duni deltar på mötena, förutom i frågor som berör hans egen ersättning, liksom EVP Sustainability and P&C som är utsedd sekreterare vid ersättningsutskottets möten.

Revisions- och hållbarhetsutskottet

Dunis revisions- och hållbarhetsutskott är ansvarigt för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet utvärderar också Dunis processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker. En särskild punkt på årsagendan behandlar frågor om bedrägeri och anti-korruption.

Utskottet möter fortlöpande bolagets revisorer i syfte att informera sig om den externa revisionens inriktning och omfattning samt för att utvärdera de externa revisorernas arbete. Utvärderingen innefattar även omfattningen av revisorernas eventuella icke-revisionsrelaterade arbete för Duni.

Vid förberedandet av förslag till valet av revisorer och till ersättning för revisionsarbetet biträder revisionsutskottet valberedningen.

revisions- och hållbarhetsutskott hade fyra protokollförda möten under 2023 och består av fyra medlemmar:

 • Pia Marions (Chairman)
 • Thomas Gustafsson
 • Sven Knutsson
 • Viktoria Bergman

Finansdirektören och koncernredovisningschefen deltar, liksom revisorerna, på samtliga möten.