Riktlinjer för ersättning

En sund och konsekvent ersättningspolicy är avgörande för alla företag och nära kopplad till organisationens riskhantering.

Ersättning till styrelse

Arvoden och andra ersättningar till styrelsen, inklusive styrelsens ordförande, beslutas av årsstämman. Efter beslut på årsstämman den 16 maj 2023 fastställdes årsarvodet till sammanlagt 2 240 500 kronor, varav 610 500 kronor utgår till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvodet för utskottsarbetet ska uppgå till totalt 395 000 kronor. Fördelningen av arvoden mellan styrelseledamöterna framgår av tabellen nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare

Koncernen har inte beviljat några lån, förlängt eller utfärdat några garantier eller ställt någon säkerhet till förmån för styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer. Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor har ingått transaktioner med Duni Group direkt eller indirekt genom något dotterbolag. Nedan följer de ersättningsriktlinjer för bolagets verkställande direktör och övriga ledamöter i ledningen som beslutades av årsstämman den 16 maj 2023 och gäller fram till nästa årsstämma. Vid årsstämman i maj 2024 föreslås dessa lämnas oförändrade.

Läs ersättningsrapporten 2022
Läs ersättningsrapporten 2021
Läs ersättningsrapporten 2020