Riskhantering

Process and analys

Duni Groups verksamhet påverkas av olika externa faktorer och är ständigt exponerad för risker och hot. Varje år genomförs systematiskt en aktiv riskhantering med analyser för att förutse faktorer som kan påverka företaget negativt.

Verksamheten har anställda i 21 länder med produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Varje land har unika utmaningar och risker, med lokala regler och lagar som vårt företag måste följa.

Målet med riskhanteringen är inte nödvändigtvis att eliminera risker utan att identifiera, kontrollera och balansera olika initiativ mot koncernens finansiella mål och hållbarhetsmål. Lokala ledningsgrupper ansvarar för att identifiera och hantera lokala klagomål.

Riskerna delas in i affärsmässiga och finansiella risker.

Affärsmässiga risker

De affärsmässiga riskerna är uppdelade i:

  • strategiska risker och omvärldsrisker
  • operationella risker
  • hållbarhetsrisker.

Dessa risker påverkar bland annat företagets affärsmodell och långsiktiga strategiska planering. De kan skada koncernens resultat eller anseende.

Strategiska risker och omvärldsrisker

Strategiska risker och omvärldsrisker påverkar bolagets affärs- och marknadsposition och inkluderar risker kopplade till investeringar, förvärv, leverantörer, regelverk och lagar. Externa faktorer som påverkar verksamheten är bland annat råvarupriser, transportkostnader, lokala restriktioner på grund av en pandemi , en försämrad ekonomi samt förändringar i marknadsefterfrågan och skatter. Det inkluderar även händelser som kan leda till färre restaurangbesök, minskad efterfrågan, ökad priskonkurrens och påverkar volymer och bruttomarginaler, till exempel genom ökade rabatter och kundbonusar. Att utveckla en varierad och attraktiv portfölj är avgörande för att koncernen ska uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling.

Koncernledningen rapporterar löpande riskfrågor till styrelsen, som ansvarar för bolagets riskhantering. Det kan exempelvis handla om ekonomisk status, efterlevnad av koncernens finanspolicy och externa förändringar globalt. Genom att identifiera, kartlägga och planera koncernens risker får ledningsgruppen stöd i att fatta strategiska beslut.

Operationella risker

Respektive verksamhetsenhet hanterar i regel de operationella riskerna. Det kan röra sig om produktionsavbrott, IT-haveri, brand eller andra risker på grund av otillräckliga processer eller hanteringsfel. I många fall kan företaget kontrollera denna typ av risker.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker omfattar miljörisker, korruptionsrisker och risker som rör mänskliga rättigheter. Här ingår även risker som att inte lyckas uppfylla externa krav gällande materialutveckling och rapportering eller legala krav. Dessa risker hanteras genom aktiva förebyggande åtgärder. Företaget har också aktiviteter och kontrollmekanismer på plats för att motverka dessa risker, exempelvis genom revisioner av leverantörer i enlighet med vår uppförandekod.

Finansiella risker

Koncernens finansiella förvaltning och kontroll av finansiella risker regleras av en finanspolicy som antagits av styrelsen. Nedan följer exempel på finansiella risker som identifieras och hanteras:

  • valutarisker
  • ränterisker
  • kreditrisker
  • finansieringsrisker
  • likviditetsrisker.

Dessa risker kontrolleras i finanspolicyn och finansmanualen, som fokuserar på oförutsedda händelser på finansmarknaderna och strävar efter att minimera potentiella negativa effekter på koncernens ekonomiska resultat. Riskerna i koncernen är i allt väsentligt även hänförliga till moderbolaget.

Riskhanteringsprocessen

Identifiering

Workshopar hålls årligen i alla delar av organisationen för att identifiera och utvärdera risker och trender. Alla risker bedöms ur ett sannolikhets- och konsekvensperspektiv. Verksamheten äger sina egna risker och resultaten rapporteras direkt till berörd avdelning som tar ställning till föreslagna åtgärder. Detta arbete följs sedan upp under året. Ledningsgruppen tar del av resultatet, diskuterar trender och beslutar om åtgärder. Slutligen redovisas en sammanfattning av det årliga arbetet för styrelsen.

Ledning

Under året ansvarar den centrala finansavdelningen för att samordna identifierade risker och kalla till ytterligare genomgångar vid händelse av väsentliga förändringar. Avdelningen ansvarar även för att prioritera och hantera finansiella risker enligt Duni Groups finanspolicy.

Koncernen har ett globalt program som hanterar försäkringsbara risker. Dessa utvärderas årligen för att säkerställa ett korrekt försäkringsskydd. Som en del av det förebyggande arbetet vidtas även åtgärder för att minska dessa risker. Externa riskingenjörer genomför årliga försäkringsbesiktningar hos koncernens alla större produktionsbolag. Utöver dessa årliga inspektioner sker kontinuerlig uppföljning i ett åtgärdsprogram för att kontrollera och minska risker.

Varje tillverkningsenhet har en lokal kontinuitetsplan baserad på en detaljerad risk- och konsekvensanalys. Kontinuitetsplaner finns för att minska påverkan på produktionscykeln vid exempelvis brand eller leverantörsstörningar. Koncernens pappersproduktion och lagring av pappersprodukter innebär en hög brandbelastning. Investeringar planeras som förebyggande åtgärder vid alla produktionsanläggningar för att minska och hantera denna medvetna risk. Detta tillsammans med flera andra förebyggande initiativ som brandövningar, utbildning, underhåll och god ordning utgör nödvändiga åtgärder för att säkerställa god beredskap och korrekt agerande.