Intressenter och materialitet

Ett nytt steg i arbetet med vår strategis hållbarhetsmål under 2022 var att genomföra av en dubbel materialitetsanalys. För att bli effektiva i våra ansträngningar måste vi känna till vad vi påverkar, men också vad som påverkar oss inom en rad områden.

Intressenter

Som en aktiv del i samhället måste ett företag som Duni Group inte bara förstå vårt ansvar gentemot andra, utan också vara genuint intresserade och nyfikna på vad de tänker på och vad de oroar sig för. Det sträcker sig bortom traditionell intressenthantering och uppmuntrar oss att vara en aktiv partner för att skapa en gemensam grund och delat värde med våra viktigaste intressenter. Vi ser detta som en gemensam möjlighet att på sikt skapa starkare samhällen och relationer.

Materialitetsanalys

Under 2022 genomförde Duni Group en dubbel materialitetsanalys. Tanken bakom är att vi för att bli effektiva i vårt hållbarhetsarbete måste förstå både hur vi påverkar omvärlden och hur den påverkar eller kan komma att påverka oss inom en rad områden.

För att säkra att resultaten fortfarande är relevanta har vi löpande bevakat och kommunicerat internt kring de områden som ansågs väsentliga. Vi har även fördjupat vår förståelse för biologisk mångfald, även om det inte är med på topplistan.

Analysen 2022 inleddes med en dokumentanalys och kvalitativa intervjuer med ett trettiotal intressenter (affärspartners, civilsamhället, anställda, kunder, investerare, icke-statliga organisationer, och myndigheter). Liksom resten av vår hållbarhetsrapport utgår materialitetsanalysen från de standarder som fastställts av Global Reporting Initiative (GRI), där vi följer rutinerna i GRI 3.

Vi började med att noggrant gå igenom ämnen som rapporterats av bland annat jämförbara företag och relevanta icke-statliga organisationer. Dessa ämnen testades sedan i en enkät med våra intressentgrupper, exempelvis kunder, leverantörer, myndigheter, anställda och styrelse. Vi ställde öppna frågor i semistrukturerade intervjuer. I dessa intervjuer framkom andra relevanta ämnen som vi analyserade för att identifiera centrala teman.

Vi följde sedan GRI:s förklaring av ”significance” (betydelse) för att bestämma våra viktigaste positiva och negativa påverkansområden. GRI har ämnesspecifika standarder för vart och ett av dessa områden.

Sammanfattning och matris

Den matris som vi sammanställt visar våra väsentliga ämnen baserat på hur viktiga de är. Enligt GRI bestäms detta av:

  • ”Scale” – bra/dålig påverkan
  • ”Scope” – hur utbredd påverkan är
  • ”Irremediability” – om den går att åtgärda
  • ”Likelihood” – sannolikhet

Vi kombinerade ”scale”, ”scope” och ”irremediability” för att avgöra hur positiv eller negativ påverkan är eller kan vara. ”Likelihood” användes för att jämföra faktiska, befintliga ämnen och möjliga effekter. Dessa användes i två axlar i ett diagram för att illustrera resultatet.

Ju längre ut till vänster eller höger från mitten ett ämne är i matrisen, desto mer negativt eller positivt är det. Faktisk påverkan placerar sig mot toppen ju större påverkan är, medan eventuell påverkan är mer sannolik desto närmare botten det ligger. Ett ämne som ligger nära axlarnas mittpunkt anses inte vara särskilt signifikant. Det är varken speciellt negativt eller positivt. De grå/gröna cirklarna från mittpunkten skiljer ut de ämnen som är viktigast för oss att förstå och där vi måste rapportera och agera.

Materialitetsanalys

Negativ Positiv
Faktisk Potentiell
  • Påverkan inifrån och ut
  • Tvåvägs påverkan
  • Yttre påverkan

Påverkan inifrån och ut

1
1. Medarbetares välbefinnande*
Detta ämne inkluderar teman som arbetshälsa och säkerhet, kompetensutveckling och personalens välmående. Det inkluderar även den positiva influens vi har som en stor arbetsgivare i många regioner. Många rapporteringsstandarder (inklusive GRI) fokuserar starkt på sysselsättning. För att arbeta i linje med bästa praxis är det väsentligt för oss att rapportera om dessa ämnen. Vi har ett grundmurat rykte som en bra arbetsgivare och det är viktigt att vi lever som vi lär (”Living the change”) för att realisera våra strategimål 2030. Vi har uppdaterade policies för uppförandekod, mänskliga rättigheter och visselblåsning. Våra leverantörer täcks av våra policyer för uppförandekod, vilka följer ILO:s standards och UNGC:s principer. Interna system för jämställdhet och inkludering stöttar anställda och chefer i arbetet.
2
2. Materialval
3
3. Hantering av leveranskedjan*
Hanteringen av vår leverantörskedja inbegriper globala trender, som brister orsakade av pandemin och en förflyttning mot lokal produktion. Det inkluderar också hur vi interagerar med våra leverantörer och hanterar eventuella problem uppströms i värdekedjan, som mänskliga rättigheter eller arbetsrätt. Våra leverantörer känner oss som en engagerad och intresserad partner och vi försöker hjälpa dem att förbättra verksamheten och minska brister i efterlevnaden av regler. Vi arbetar konstant med att förbättra den miljömässiga och sociala hållbarheten i vår leverantörskedja med löpande revisioner och det finns fortfarande förbättringsområden ännu längre uppströms i kedjan. Vår uppförandekod för affärspartners, Business Partner Code of Conduct och vår nya leverantörshandbok för partners styr sociala aspekter för alla leverantörer och vi har breddat basen av leverantörer som vi reviderar löpande
4
4. Energianvändning
5
5. Antikorruption, engagemang och etik
6
6. Vatten
7
7. Föroreningar
8
8. Avfall från produktionen
9
9. Biologisk mångfald
10
10. Produktionseffektivitet
11
11. Anpassningsbarhet
12
12. Innovationer
13
13. Ledarambitioner*
Vi har en bra position för att driva vår sektor mot ökad hållbarhet. Men det krävs att vi går längre än lagkraven om vi ska vara en sann ledare och att vi kommunicerar mera. Vi har en möjlighet att berätta vår historia för att stärka vår position. Detta ämne är avgörande eftersom det speglar strategins hållbarhetsinitiativ ”Living the change”. Hållbarhet är kärnan i Duni Groups identitet, så det är avgörande att vi fortsätter att dela med oss av våra framsteg för att inspirera andra. Vi har onlineutbildningar och även utnämnt 17 hållbarhetsledare i organisationen. Vår KPI för EcoVadis score passar in här, då vi siktar på en platina-nivå till 2025 (topp 1 %) och vi stärkte vår guld-nivå med 4 poäng 2022 och är i topp 3-procentgruppen.

Tvåvägs påverkan

14
14. Prestation vid livscykelns slut*
Många av våra produkter har en kort livslängd och det är ofta svårt att följa vad som händer när slutkonsumenten har använt dem. Dessutom är lagstiftningen (särskilt i EU) alltmer inriktad på ämnen som nedskräpning, utökat producentansvar och återvinningsgrad. Denna kategori ingår i vår strategis hållbarhetsinitiativ ”Becoming circular at scale”, eftersom avfallshanteringslösningar som återvinning och återanvändning kan bidra till att sluta materialflödens kretslopp. Därför är det helt avgörande att vi tar itu med problemen och utmaningarna när det gäller att förebygga och samla in avfall. Detta kommer göra det enklare för oss att följa den föreslagna Förpackningsförordningen (PPWR) från EU.
15
15. Klimatförändringar*
Alla företag bidrar till klimatförändringarna genom sin verksamhet. Följaktligen är detta ämne oerhört betydelsefullt rent generellt. På Duni Group arbetar vi för att mäta och minska inte bara våra direkta utsläpp, utan även indirekta utsläpp i hela vår leveranskedja (och kommunicera kvartalsvis till våra nyckelintressenter). Det första steget är att mäta våra scope 3-utsläpp (utöver scope 1 och 2), en komplex uppgift som vi påbörjade under 2022. Ämnet ”Klimatförändringar” placerar sig fortfarande negativt i matrisen och är särskilt angeläget på grund av dess omfattning och att påverkan inte går att reparera. Vi fortsätter att arbeta med att minska våra utsläpp för att nå vårt strategimål ”Going net zero”. Vår KPI här är koldioxidintensitet för scope 1 och 2, vilken är satt till index 40 år 2025 (2019 basår) och vi nådde denna nivå redan 2022.
16
16. Logistik
17
17. Externa intressenters engagemang

Yttre påverkan

18
18. Regelverk*
Nästan alla som intervjuades för vår materialitetsanalys nämnde att lagstiftningen i allt högre grad är inriktad på hållbarhetsfrågor, särskilt i Europa. Därför innefattar detta betydande ämne den växande mängden regler om exempelvis återanvändning, återvunnet innehåll, engångsartiklar, plast, nedskräpning, avfallshantering, skogsbruk och förpackningar. Det är centralt för oss att ligga steget före de rättsliga kraven eftersom de förväntas ha en djupgående inverkan på många företag, inklusive våra leverantörer och partners. En bred bas av lagstiftning påverkar, och vi följer löpande t ex EU:s Plastdirektiv, Timmerförordningen och producentlagstiftning. Vi har även uppdaterat våra policyer baserat på samarbeten och återkoppling från intressentdialog.
19
19. Plasts dåliga rykte*
Ett angeläget tema inom hållbarhetsdebatten är utfasningen av engångsartiklar av plast samt ifrågasättandet av hur nödvändiga och livskraftiga vissa av vår branschs produkter egentligen är. En del kundgrupper kommer alltid att vilja ha engångsartiklar och förpackningar av högsta kvalitet, men vi måste alltid beakta detta temas koppling till vår portfölj och vårt varumärkes rykte. Därför utvecklar vi flergångslösningar samtidigt som vi fortsätter att förbättra våra produkters och förpackningars hållbarhetsprestanda. Utfasning av jungfrulig, fossil plast ingår i vårt initiative ”Becoming circular at scale” och målet är 50 % minskning mellan 2019 och 2025. 2022 hade vi minskat med 25 %.
20
20. Matkontakt med återvunnet material
21
21. Varumärkets rykte
22
22. Konsumtionsmönster
23
23. Engångsartiklars dåliga rykte

* Väsentliga ämnen