Cirkulär i stor skala

Vi strävar efter att bli cirkulära i stor skala

För att en produkt verkligen ska vara hållbar behöver man undersöka hela dess livscykel i en cirkulär modell. I dag finns det starka drivkrafter i samhället, bland annat genom EU:s Circular Economy Action Plan (CEAP). Den antogs 2020 och utgör en hörnpelare i EU-kommissionens omfattande European Green Deal för en hållbar framtid. Vi står helhjärtat bakom den. Att uppnå en verksamhet till 2030 som är en cirkulär förebild för andra är ett av våra främsta mål.

Vägen till en cirkulär verksamhet

Livscykelperspektivet är avgörande

Till skillnad från en linjär ekonomi tar en cirkulär ekonomi ett helhetsgrepp kring hållbarhet. ”End-of-life”-stadiet är visserligen viktigt, men vi behöver också se över aktiviteter uppströms och under tillverkningen för att kunna hantera produktens hela livscykel. Valet av råvaror är avgörande – enbart återvinning löser inte klimatkrisen.

Hos Duni Group anser vi att förnybart är lika värdefullt som återvinningsbart. I varje återvinningscykel krävs det att vi tillför nytt material, som då bör vara förnybart. På så sätt kan vi lämna kvar de fossila resurserna där de hör hemma, i marken.

FN:s globala mål (SDG:er) kopplade till initiativet

Råvaruanvändningen i samhället har ökat dramatiskt. Därför är det viktigt att vi uppnår hållbar konsumtion och produktion. Produktionen kräver också energi och andra resurser och en stor del av materialet återvinns inte. Vi måste skilja på ekonomisk tillväxt och resursanvändning.

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion
Alla företag måste göra aktiva val. Duni Group förbinder sig att välja mer hållbara material, använda förnybara energikällor i produktionen och verka för livskraftiga ”end-of-life”-lösningar för våra produkter.

SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Förnybara pappersfibrer från skogen blir en allt viktigare råvara för Duni Group. Samtidigt är det viktigt att skogen skyddas, förvaltas och återställs för att den ska kunna utgöra en hållbar råvarukälla. Därför prioriterar vi användning av FSC®-certifierade råmaterial från ansvarsfullt förvaltade skogar.

En cirkulär modell för take-away

Som ett led i Duni Groups mål att erbjuda en så hållbar lösning som möjligt för alla tillfällen förvärvade vi 2021 en del av tyska Relevo , leverantör av återanvändbara lösningar för take-away, samt spanska Bumerang, som erbjuder återanvändbara flergångsförpackningar. Vårt mål är att bygga upp aktiva partnerskap och samarbeten för att stödja deras fortsatta tillväxt på sina marknader.

Råmaterial

Viktigt göra rätt från början

Ett bättre miljöval börjar alltid med lämpliga råmaterial eftersom det inte kan rättas till senare i livscykeln. Detta är en av våra främsta prioriteringar och vi arbetar aktivt med att inkludera det här perspektivet i våra utvecklings- och designprocesser. Vi strävar efter att:

  • använda mer förnybara råmaterial med fokus på fibrer, där det är möjligt
  • använda mindre plast och endast där det behövs
  • byta från fossilbaserad nyplast till växtbaserad eller återvunnen plast.

Hållbara end-of-life-lösningar

”End-of-life”-stadiet är viktigt för produktens totala hållbarhetsprestanda. Vi väljer mellan olika scenarier, där det är viktigt att våra produkter uppfyller minst ett av följande alternativ: återvinning, återanvändning eller kompostering.

  • Insamling och sortering är grundläggande för att lyckas med återvinning. Vi samarbetar med andra företag för att göra våra produkter mer återvinningsbara genom att skapa renare materialflöden från restauranger.
  • Återanvändning är en växande trend och vi har åtagit oss att utveckla nya lösningar genom våra investeringar i Relevo och Bumerang, två unga men marknadsledande företag. Vi har även utvecklat vårt eget system Idun.
  • Kompostering är viktig för våra produkter i Australien, där BioPak har tagit fram lösningen Compost Connect, för att förbättra infrastrukturen i värdekedjan.

Livscykelanalys bekräftar minskade koldioxidutsläpp

Innan vi lanserade våra Bio Dunisoft®- och Bio Dunicel®-produkter med enbart förnybara material – inklusive bindemedlet som håller samman produkten – utförde vi en externt validerad livscykelanalys (LCA). Vi jämförde dem med motsvarande standardprodukt som tillverkats med fossila bindemedel.

De fossilfria Bio-produkterna minskar den negativa klimatpåverkan. Framför allt Bio Dunicel® presterar bra med sin effektiva användning av bindemedel och ger 30 procent lägre klimatpåverkan. En övergång till pappersbaserade förpackningar i stället för fossil plast bidrar också till produkternas goda resultat.

KPI:er för initiativet

Våra hållbarhetsinitiativ är centrala för Duni Groups strategi. Det är viktigt att vi följer upp våra resultat och framsteg och vi har satt upp nyckeltal (KPI:er) för att enklare kunna mäta våra resultat. Nyckeltalen för hållbarhetsinitiativet Becoming circular at scale är:

  • användning av fossilbaserad nyplast i våra engångsartiklar
  • målet för 2025: Index 50 för totalvikten, basår 2019
  • användning av FSC®-certifierat råmaterial
  • målet för 2025: Affärsområde Dining Solutions 100 %, Affärsområde Food Packaging Solutions 75 %.

Läs mer om våra hållbarhetsinitiativ

Vi försöker konstant minimera användningen av jungfrulig fossil plast i våra produkter liksom att göra vår verksamhet effektivare och fossilfri.

Nettonoll klimatutsläpp