Utdelningspolicy

Det är styrelsens långsiktiga avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet efter skatt.

Varken aktiebolagslagen eller Duni Groups bolagsordning innehåller några inskränkningar i rätten till utdelning för aktieägare utanför Sverige. Bortsett från eventuella begränsningar relaterade till bank- eller clearingverksamhet i de berörda jurisdiktionerna, sker utbetalningar till utländska aktieägare på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Historiska utdelningar