Duni Group-aktien

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag och är sedan den 14 november 2007 noterat med ticker symbol DUNI på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Duni AB:s aktiekapital består av 46 999 032 utestående stamaktier med rösträtten 1 röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 1,25 kronor. Duni AB innehar inga egna aktier. Antalet aktier ska vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000. Det finns inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler. Ledande befattningshavare äger tillsammans 0,1 % av aktierna i Duni AB per den 31 december 2022. Se alla insiderinnehav här

Se aktieägarstrukturen här

Aktiegraf

Aktieinformation

Volymdistribution

Investeringskalkylator

Visa resultatet av en investering i DUNI över tid.