Styrning och policyer

Hållbarhet är integrerat i beslutsfattande och processer i hela koncernens styrningsstruktur samt i våra policyer och direktiv.

Hållbarhetsstyrning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolaget sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret för hållbarhetsfrågor till VD. Vårt hållbarhetsarbete styrs av ett antal policyer.

Vår Head of Sustainability samordnar arbetet, men det dagliga ansvaret för hållbarhetsfrågor är delegerat till funktioner och projekt inom organisationen. Det finns också en Health & Safety and Environmental Manager samt hållbarhetssamordnare på de olika marknaderna. Viktiga hållbarhetsfrågor integreras i projektstyrningsmodellen och relevanta hållbarhetsmål följs upp i varje projekt.

Uppförandekod

Environmental policy

Human rights policy