Mål och resultat

Med utgångspunkt i de globala målen har vi utarbetat olika initiativ. Vi har fastställt flera nyckeltal (KPI:er) som knyter an till de mål vi prioriterar. De här nyckeltalen vägleder oss i vårt arbete och hjälper oss att kontinuerligt följa upp och säkerställa att vi är på rätt väg.

Duni Group och FN:s globala hållbarhetsmål

Duni Group har anpassat sin verksamhet efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt ut fem prioriterade hållbarhetsmål.

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion
SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna
SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald
SDG 17: Genomförande och globalt partnerskap

Att mäta är grunden till förbättringar

Hållbarhet är ryggraden i Duni Groups affärsstrategi. För att säkerställa relevanta mätningar och för att underlätta uppföljningen av hur vi presterar har vi satt upp nyckeltal (KPI:er) för vart och ett av våra hållbarhetsinitiativ.

Cirkulär i stor skala

Mål 2030: helt cirkulär verksamhet

 • miljöinriktade material och leverantörer
 • effektiv drift
 • relevanta lösningar för återanvändning, återvinning och kompostering
 • ingen jungfrulig plast för engångsprodukter

Delmål 2025:

 • reduktion av jungfrulig fossilbaserad plast i engångsprodukter med 50 % mot 2019 som basår
 • ett flertal lösningar för slutet av livscykeln
 • FSC®-certifierade produkter: 100 % för Duni och 75 % för BioPak Europa.

Nettonoll klimatutsläpp

Mål 2030: nollvision för växthusgaser enligt scope 1 och 2

 • aktiviteter i linje med våra godkända science-based targets
 • strukturerad mätning av vår påverkan i hela värdekedjan
 • transparent rapportering av resultaten

Delmål 2025:

 • science-based targets godkända, mätta och kommunicerade, inklusive scope 3
 • aktiviteter i linje med våra godkända science-based targets
 • 60 % minskning av koldioxidintensitet för scope 1 och 2, med 2019 som basår.

Leva som vi lär

Mål 2030: en pålitlig hållbarhetsledare

 • en engagerad samarbetspartner för våra nyckelintressenter
 • en erkänd expert som andra litar på – med de bästa lösningarna även ur ett hållbarhetsperspektiv
 • kommunikation ska ha hög grad av transparens, integritet och öppenhet.

Delmål 2025:

 • viktiga intressenter ser oss som en trovärdig hållbarhetsledare i vår industri
 • uppnå 75 poäng i EcoVadis-systemet (platinanivå)
 • samtliga anställda utbildade inom hållbarhet.

Vad vi uppnått

Våra prestationer är lika viktiga som våra mål. Vi är ett företag med fokus på klimatfrågan. Målet är att ge mer till planeten än vi tar.

Driva positiv förändring inom hållbarhet

Klimatfokus ger minskad påverkan

CO2 intensity index


Tons of CO2 per ton self-produced product

98%

Proportion of FSC-labeled products in the area Duni

Scope 1 & 2 emission

100%

Fossil free electricity in the production and converting units in Europe

EcoVadis Gold in 2023

With an improved score from 69 to 73 Duni Group reinforces the gold position in 2023, which puts us among the top 3% of all companies in the paper and paperboard industry.

EcoVadis is an independent platform for evaluating companies' sustainability performance based on submitted official documentation from more than 90,000 companies worldwide.

Read more about our targets and achievements in our annual reports

Go to report archive