Nettonoll klimatutsläpp

Sätta stopp för växthusgaser

Vi måste alla försöka bromsa och åtgärda de skador som har orsakats av växthusgaser och de ökande klimatförändringarna. Men visste du att ”climate action failure” är den mest sannolika och omfattande globala risken, enligt World Economic Forum? Men klimatförändringar är inte en risk, de är redan ett faktum. Och den största risken är vår oförmåga att ta itu med dem.

Därför är det viktigt att vi på Duni Group fortsätter förbättra våra produkter och vår verksamhet. Vi har som mål att fasa ut fossilbaserad nyplast för engångsbruk och uppnå fossilfri tillverkning senast 2030. 

Anpassning till parisavtalet

Sätta upp science-based targets

Vårt första viktiga steg mot nettonollutsläpp är att fokusera på vår egen verksamhet (GHG Protocol scope 1 och 2). Parallellt med detta ser vi också över hela värdekedjan (scope 3) för att sätta upp relevanta mål.

En viktig milstolpe för Duni Group var att våra Science-Based Targets (SBT) godkändes i november 2023. De vetenskapligt baserade målen säkerställer att våra åtgärder för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser är i linje med Parisavtalet. Det är ett viktigt steg mot att uppnå nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast 2050. Resultaten kommer att följas upp och redovisas externt varje år.

Duni Groups science-based targets

Mål på kort sikt

  • Vi åtar oss att minska de absoluta scope 1- och scope 2-utsläppen av växthusgaser med 57,1 % till 2030 jämfört med basåret 2019.
  • Vi åtar oss också att minska de absoluta scope 3-utsläppen av växthusgaser med 46,2 % inom samma tidsram.

Mål på lång sikt

  • Vi åtar oss att minska de absoluta scope 1- och scope 2-utsläppen av växthusgaser med 90 % till 2050 jämfört med basåret 2019.
  • Vi åtar oss också att minska de absoluta scope 3-utsläppen av växthusgaser med 90 % inom samma tidsram.

*Målgränsen omfattar markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergiråvaror.

FN:s globala mål (SDG) kopplat till initiativet

Klimatförändringarna är en enorm utmaning, och det är vetenskapligt bevisat att de orsakas av människans aktiviteter. För att Parisavtalet ska kunna uppfyllas måste alla ta ansvar för att minska de negativa effekterna, även företag.

SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vi strävar efter att förändra vårt sätt att arbeta, vilken typ av energi vi använder, hur vi utför transporter och förvarar produkter samt vilka råmaterial vi använder i våra produkter.

Rapportering om vårt klimatarbete

Robust och tillförlitlig rapportering är nyckeln till effektiva klimatinitiativ. Duni Group har sedan 2021 ett molnbaserat rapporteringssystem där kollegor löpande följer upp sina respektive ansvarsområden avseende vår klimatpåverkan i GHG Protocol scope 1 och 2. Det inkluderar även extern verifiering för att möjliggöra granskning. Utsläppen beräknas därefter baserat på oberoende system och officiella data för att fastställa vår klimatpåverkan.

Vi har också färdigställt en rapporteringsplattform för scope 3-utsläpp som ska ligga till grund för våra Science-Based Targets, som godkändes i november 2023.

Initiativ som minskar vår klimatpåverkan

Merparten av Duni Groups interna utsläpp av växthusgaser kommer från vår produktion och ska minskas i GHG Protocol scope 1 och 2. Vi har redan kommit en bra bit. Exempelvis använder våra produktions- och konverteringsenheter i Europa numera enbart el från fossilfria källor.

Ett annat bra exempel på våra framsteg är installationen av solpaneler i Bramsche i Tyskland och Bangkok i Thailand. Dessutom var vår enhet i Skåpafors det första pappersbruket i världen att testa att ersätta fossil LPG med bioLPG.

Vi arbetade tidigare med koldioxidkompensation av vår produktportfölj men bestämde oss i stället för att lägga tid och resurser på att minska vår påverkan i absoluta termer och skapa en informationsplattform för produktportföljens klimatpåverkan. Syftet är att förbättra valmöjligheterna för kunder, konsumenter och kollegor. Vi kommer att fasa ut kompensation av koldioxidutsläpp under 2024.

Vi kommer även dra nytta av vårt arbete med science-based targets för att kunna sprida kunskap om våra produkters klimatpåverkan, så att våra kunder kan göra bättre val. Under 2024 kommer vi slutföra en egen CO2-kalkylator och även få den oberoende certifierad.

KPI:er för initiativet

Hållbarhet utgör ryggraden i Duni Groups affärsstrategi. För att möjliggöra kontinuerliga förbättringar måste vi följa upp våra resultat. Vi har satt upp nyckeltal (KPI:er) för att säkerställa att mätningarna är relevanta. Nyckeltalen för hållbarhetsinitiativet Going net zero:

  • koldioxidintensitet scope 1 och 2
  • målet för 2025: Index 40 för koldioxidutsläpp/produktionsvolym, basår 2019

Läs mer om våra hållbarhetsinitiativ

Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare som främjar jämställdhet, inkludering och mångfald. Vi ska vara ett företag som aktivt deltar i samhället och delar våra värderingar och kompetens i diskussioner med olika intressenter.

Leva som vi lär