Hållbara engångsprodukter, hållbara flergångsprodukter

25 May 2023

Trots att det var starkt fokus på ekonomisk instabilitet och energikris under 2022 var hållbarhet ändå en fortsatt viktig ingrediens. Insikten ökar att det inte går att bygga starka, motståndskraftiga och tåliga samhällen och företag utan ett grundmurat hållbarhetsarbete.

Det handlar om långsiktig styrka, relevans hos nyckelintressenter och att vara en katalysator för positiv förändring. Duni Group väljer att vara proaktiva inom detta område och våra tre hållbarhetsinitiativ hjälper oss fokusera på rätt saker (se nedan).

Viktigt med rapportering och policyer
Ägare och investerare är några av ett företags viktigaste intressenter. ESG-aspekter (Environment, Social & Governance) får allt större tyngd när de bedömer ett företags framtidsutsikter och attraktivitet som investeringsobjekt. Det finns olika källor för att avgöra ett företags prestanda, från etablerade plattformar som GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (UN Global Compact) och EcoVadis, till lagstiftning och investerares egna modeller. Ett gemensamt drag är att de alla kopplar ihop det med det miljömässiga och sociala enligt ”Triple Bottom Line”-modellen.

När vi under 2022 uppdaterade våra policyer och styrdokument strukturerade vi dem därför enligt Triple Bottom Line och ESG: miljömässigt, socialt och styrningsmässigt. Det ger oss ett försprång inför kommande förändringar och krav. Genom att rapportera i enlighet med GRI tar vi även ett kliv framåt i hur vi strukturerar hållbarhetsarbetet.

EU:s syn på engångsprodukter är vår branschs stora fråga. Plastdirektivet från 2019 fokuserade på engångsprodukter i plast. Pågående arbete med en ny förpackningsförordning lägger allt större vikt vid återvunna material, men framför allt vid flergångsförpackningar.

Olika hållbara lösningar för olika tillfällen
Duni Group arbetar intensivt med att ta fram fungerande och hållbara lösningar för återanvändning. Antalet gånger en förpackning kan återanvändas är avgörande, och för att det ska räknas som hållbart krävs återlämningsgrader på klart över 95 procent.

Det viktiga för oss är att förenkla för konsumenter och restauranger att göra rätt. Och det går inte att på förhand säga om en engångslösning eller en flergångslösning är mest hållbar. Duni Group kan erbjuda bra engångsprodukter med hög andel förnybara material som passar in i insamlings och återvinningssystem och väl fungerande flergångsprodukter som passar både restaurangbransch och konsument.

På detta sätt vill vi säkra att vi är branschens trovärdiga hållbarhetsledare och en bra partner för våra kunder. När vi gör deras erbjudande mer hållbart stärker vi vår egen konkurrenskraft och använder vår kunskap och kompetens till att bygga en långsiktigt fungerande affärsmodell.

Erik Lindroth

Sustainability Director

**

Tre hållbarhetsinitiativ till 2030

  1. Becoming circular at scale
    Vi ser cirkulära modeller i ett livscykelperspektiv. Vi fokuserar på att minska användningen av jungfrulig fossil plast, hitta lösningar i livscykelns slut samt erbjuda fungerande flergångslösningar.
  2. Going net zero
    Klimatförändringarna är samhällets största utmaning idag. Vi byter vårt fossila beroende mot förnybara energilösningar, material och distributionskedjor. Vi arbetar för vetenskapligt baserade mål och är först i branschen med kvartalsbaserad klimatrapportering.
  3. Living the change
    Vi måste skapa strukturer som ger oss de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas med våra planer. Vi stärker vår kompetens på hållbarhetsområdet, kliver fram i vår kommunikation och ökar transparensen. Vi förbättrar vår kontroll av hela värdekedjan,vilket stärker verksamheten.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director

Du kanske också är intresserad av...