Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Regulatorisk 24 Apr 2024 07:45

1 januari - 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 736 (1 877) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsminskning på 7,5 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 7,5 %.
  • Bruttovinsten uppgick till 435 (391) MSEK, vilket var en ökning med 11,2 % jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen ökade med 4,2 procentenheter.
  • Det operativa resultatet uppgick till 140 (130) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 7,6 % jämfört med samma period föregående år.
  • Fortsatt expansion inom hållbara och innovativa matför- packningar med majoritetsförvärv av tyska Relevo och förvärv av australiensiska Huskee. Förvärvet av Nya Zeeland-baserade Decent Packaging i december ingår i koncernens omslutning sedan februari.
  • Kvartalet uppvisade en fortsatt låg nettoskuld och stark finansiell ställning.
     


 

Nyckeltal 3 mån
jan-mar
3 mån
jan-mar
12 mån
apr-mar
12 mån
jan-dec
MSEK 2024 2023 2023/24 2023
Nettoomsättning 1 736 1 877 7 577 7 718
Organisk tillväxt -9,1 % 23,5 % -2,0 % 5,2 %
Operativt resultat 1) 140 130 726 716
Operativ rörelsemarginal 1) 8,1 % 6,9 % 9,6 % 9,3 %
Rörelseresultat, EBIT 123 111 659 648
EBIT marginal 7,1 % 5,9 % 8,7 % 8,4 %
Resultat efter finansiella poster 109 93 609 593
Resultat efter skatt 83 90 436 443
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,66 1,65 8,31 8,30
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 27,1 % 18,2 % 27,1 % 31,5 %
1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 26-27.

 
VD-ord

Förbättrat resultat trots svag Europamarknad

Duni Group presenterar ett förbättrat resultat under första kvartalet, trots dämpad efterfrågan i framförallt Europa. Förvärvsnivån har varit hög med vidare expansion inom matförpackningar.

Trots sjunkande inflation ser vi en lägre efterfrågan i framför allt Europa, vilket har sin bakgrund i eftersläpande effekter på hushållsekonomin. Återhämtningen på Europas största marknad, Tyskland, är fortsatt svag. Samtidigt är det Europa som utifrån låga nivåer har den största framtidsoptimismen kring det ekonomiska läget, enligt marknadsdata.

Nettoomsättningen minskade till 1 736 (1 877) MSEK . Det beror främst på färre faktureringsdagar, partiella prissänkningar och en lägre försäljning från lågmarginalkontrakt i detaljhandeln, som i sin tur ger en bättre mixeffekt. Koncernen presenterar ett operativt resultat på 140 (130) MSEK, vilket är det högsta uppmätta första kvartalet i koncernens historia. Det motsvarar en operativ rörelsemarginal på 8,1 (6,9) %.

Bättre pris- och kostnadsbalans i båda affärsområdena
Affärsområde Dining solutions nettoomsättning minskade till 1 030 (1 130) MSEK och påverkas primärt av en minskad
efterfrågan från detaljhandeln i Tyskland och Storbritannien. En stabil pris- och kostnadsbalans, med bättre mix inom kundsegmenten, ledde till både förbättrad rörelsemarginal och bruttomarginal jämfört med samma period föregående år.
Affärsområdets lansering av nya bordslampor har varit mycket framgångsrik under kvartalet. Det är en växande trend att restauranger väljer LED bordslampor i stället för levande ljus. Utifrån ett hållbarhets- och säkerhetsperspektiv men också för att introducera fler designelement i restaurangmiljön.

Food packaging solutions lanserade under kvartalet en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning, som erbjuder både funktionalitet och en förbättrad miljöprestanda, vilket visar koncernens fokus på materialutveckling.
Nettoomsättningen minskade till 705 (747) MSEK men når samtidigt en bättre kostnadseffektivitet med fallande priser på bland annat sjöfrakt. Glädjande är också att lönsamheten på den europeiska sidan av affärsområdet förbättras.
Affärsområdet står också för nästan hela den operativa resultatförbättringen för koncernen under kvartalet.

Expanderar inom matförpackningar
Under kvartalet har koncernen fortsatt att expandera inom matförpackningar i Asien- och Stillahavsregionen. Det Nya Zeeland-baserade Decent Packaging, som förvärvades i december och som erbjuder innovativa förpackningar tillverkade av växtbaserade material, ingår nu i koncernens omslutning sedan februari och Australien-baserade Huskee har förvärvats under kvartalet. Bolaget erbjuder kaffemuggar som använder restavfall och återvunnet material för att möjliggöra övergången till en avfallsfri värld. Båda företagen har således en tydlig hållbarhetsprofil och är B Corp- certifierade.

Under kvartalet har koncernen även förvärvat majoritetsposten i det tyska startup-bolaget Relevo. Det Münchenbaserade impactföretaget erbjuder en digital helhetslösning för återanvändning av serveringsartiklar till catering- och restaurangverksamheter. Detta är ett viktigt initiativ som möjliggör för restauranger att ansluta till den cirkulära ekonomin. Marknaden för återanvändning av serveringsartiklar är fortsatt väldigt ung och rörlig och vi vill vara en del av den i takt med att marknaden växer.

Stark finansiell ställning
Efter ett par mindre förvärv har koncernen fortfarande en stark finansiell ställning och ett bra handlingsutrymme för framtida tillväxtmöjligheter.

Framåt ser vi en fortsatt osäkerhet i marknaden och en geopolitisk instabilitet. Vår förhoppning är att de eftersläpande ekonomiska utmaningarna för hushållen lättar mot slutet av året.

Robert Dackeskog,
VD och koncernchef, Duni Group.
 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO 040-10 62 00
magnus.carlsson@duni.com

Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör 076-819 83 26
katja.margell@duni.com

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00
www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 22 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informatio- nen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 klockan 07.45 CET.