Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Regulatorisk 14 Feb 2023 07:45
Stärkt resultat under fortsatt kostnadstryck

1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 974 (1 552) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning på 27,2 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 19,0 %.
  • Det operativa resultatet uppgick till 153 (110) MSEK.
  • Stark tillväxt i förhållande till föregående år men fortsatta kostnadsökningar pressar rörelsemarginalen.
  • Stärkt balansräkning efter avyttring av 25 % av aktierna i det australiensiska bolaget BioPak Pty Ltd.

1 januari – 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 976 (5 061) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 37,8 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 30,9 %.
  • Det operativa resultatet uppgick till 450 (279) MSEK, en förbättring med över 60 % främst hänförlig till en stark återhämtning av HoReCa-marknaden.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (0) kronor per aktie att delas upp på två utbetalningar.

 

 

NYCKELTAL

MSEK  3 mån okt-dec
2022
3 mån okt-dec2021 12 mån
jan-dec
2022
12 mån
jan-dec
2021
Nettoomsättning 1 974 1 552 6 976 5 061
Organisk tillväxt 19,1 % 31,5 % 30,9 % 14,4 %
Operativt resultat 1) 153 110 450 279
Operativ rörelsemarginal 1) 7,8 % 7,1 % 6,4 % 5,5 %
Rörelseresultat, EBIT 100 51 326 173
EBIT marginal 5,1 % 3,3 % 4,7 % 3,4 %
Resultat efter finansiella poster  91 43 283 133
Resultat efter skatt 59 9 201 77
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare  1,28 0,18 4,25 1,62
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 16,6 % 14,4 % 16,6 % 14,4 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 31-33.


Stark avslutning på året

Efterfrågan på HoReCa-marknaden återhämtade sig på ett tillfredsställande sätt under året och det blev tydligt att restaurangbesöket prioriterades när det återigen blev möjligt. Året präglades också av en kraftigt stigande inflation som lett till ett flertal nödvändiga prishöjningar. Bolagets långsiktiga ambition om att vara ledande i branschens klimatomställning är en bärande del av den övergripande strategin. Flera nya initiativ kring både material och affärsmodeller initierades och befäste målsättningen att erbjuda "den mest hållbara lösningen för varje konsumtionstillfälle". Bredare lösningar ökar vår relevans och gör oss bättre rustade för nya krav och konsumtionsmönster.       

Positiv försäljnings- och resultattrend

Båda affärsområdena visade tillväxt i kvartalet. Totalt uppgick försäljningsökningen till 27 % jämfört med samma period föregående år, i fasta växelkurser blev ökningen 19 %. Glädjande är att våra huvudmarknader, Tyskland och Australien, fortatte att växa snabbare än bolagets generella tillväxtnivå.

Koncernens operativa resultat för fjärde kvartalet ökade med 40 % jämfört med samma period föregående år. Den operativa rörelsemarginalen landade på 7,8 % (7,1 %) för kvartalet. Ökningen drevs i huvudsak av en stärkt efterfrågan men också av utförda prisjusteringar. De justeringar som genomfördes under andra halvåret 2022 väntas ge effekt under första kvartalet 2023. Givet nuvarande världsläge bedömer vi att inte bara insatsmaterial och logistiktjänster utan också energipriser kommer att kompenseras under det kommande kvartalet. Det löpande arbetet med kostnadskompensationer förväntas också genomsyra hela det kommande året.

I december 2022 avyttrades 25 % av aktierna i BioPak Pty Ltd till det australienbaserade private equity-bolaget Five V Capital. Duni Group behåller 55 % av aktierna. Affären tar sitt avstamp i ambitionen om en snabbare expansion både i och utanför Australien samtidigt som vi fått en stärkt balansräkning. Transaktionen medförde totala omstruktureringskostnader på 34 MSEK i kvartalet, vilka belastar EBIT.

Framsteg i hållbara innovationer

Under året har koncernen haft en stark framdrift i sina långsiktiga investeringar inom hållbarhet och cirkularitet. Bolaget har ett mål att hela sortimentet ska vara fullt cirkulärt 2030 och investerar i befintliga start-ups som Relevo och Bûmerang, liksom i egenutvecklade lösningar som kommer att testats under det kommande året. Koncernen kommer fortsätta att jobba med nya strategiska partnerskap för att långsiktigt säkra positionen som det mest hållbara alternativet för konsumentmarknaden inom hotell, restauranger och caféer.

Efter årets slut befäste vi under januari vår Guld-status från EcoVadis. Vi förbättrade vår ranking till 73 poäng av 100 möjliga och är därmed bland de bästa tre procenten i vår bransch. Det förstärker och fördjupar vår dialog med aktörerna på HoReCa-marknaden kring hållbara helhetslösningar.

Gemensamma insatser gav resultat

Duni Groups utveckling under året visade styrkan i organisationen. Utmaningarna vi hade under årets inledning kunde vändas, mycket tack vare starka insatser från medarbetare och förtroendet från våra kunder.

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.


För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 klockan 07.45 CET.