Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars 2022

Regulatorisk 22 Apr 2022 07:45
Färre restriktioner ger ökad försäljning

1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 443 (932) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 54,8 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 49,3 %.

  • Färre begränsande restriktioner leder till högre försäljning och förbättrat resultat, främst genom bättre absorbering av fasta kostnader inom affärsområde Duni. Det operativa resultatet uppgick till 51 (-41) MSEK.

  • Fortsatt stark tillväxt inom affärsområde BioPak, främst i Australien. Dock ger ett högt kostnadstryck lägre marginaler.

  • Prisökningar har implementerats med gradvis ökat genomslag under kvartalet.
     

   
 

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
jan-mar
2022
3 mån
jan-mar
2021
12 mån
apr-mar

21/22
12 mån
jan-dec
2021
Nettoomsättning 1 443 932 5 572 5 061
Organisk tillväxt 49,3 % -22,9 % 32,9 % 14,4 %
Operativt resultat 1) 51 -41 371 279
Operativ rörelsemarginal 1) 3,6 % -4,4 % 6,7 % 5,5 %
Rörelseresultat, EBIT 26 -56 255 173
EBIT marginal 1,8 % -6,1 % 4,6 % 3,4 %
Resultat efter skatt 6 -51 134 77
Resultat per aktie efter utspädning 0,11 -1,11 2,84 1,62
Resultat efter finansiella poster  12 -72 218 133
Avkastning sysselsatt kapital, exklusive goodwill 16,1 % 1,4 % 16,1 % 14,4 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 28-30.

VD- ord 


Försäljningsökning om 55 % i första kvartalet

De restriktioner som infördes under det fjärde kvartalet 2021 har till viss del följt med in i årets första kvartal. Många marknader har gradvis öppnat upp men Tyskland och Benelux hade fortsatt strikta restriktioner under årets två första månader. Den tydliga korrelationen mellan minskad försäljning och restriktioner, reglerade öppettider samt nedstängningar, som vi sett tidigare under pandemin, gjorde sig ännu en gång påmind. Under mars månad ökade efterfrågan och därmed försäljningen vilket bekräftar de tecken vi sett om en marknad som snabbt återhämtar sig.

Koncernens försäljning i kvartalet uppgick till 1 443 (932) MSEK, vilket i fasta valutakurser motsvarar en försäljningsökning om 49,3 %. Försäljningen jämfört med första kvartalet 2019 steg med 14 %.

Affärsområde Duni påverkades av ännu ett kvartal med restriktioner. Trots det ökade försäljningen med 100 % jämfört med det första kvartalet 2021, dock var restriktionerna hårdare 2021 än vad de var i år.

Affärsområde BioPak fortsätter att gynnas av den växande marknaden för take-away och ökar omsättningen med 16,2 %, i fasta valutakurser, jämfört med första kvartalet 2021. Det är framför allt den australienska marknaden som visar en stark tillväxt. 

Förbättrat operativt resultat, trots kostnadstryck

Prisökningarna som tidigare aviserats har börjat implementeras vilket tillsammans med volymåterhämtningen bidrar till att bruttomarginalen ökar jämfört med 2021, dock ännu inte i linje med 2019. Den ökande inflationen och den generella osäkerheten på marknaden gör att ytterligare prisökningar kan bli nödvändiga. Det operativa resultatet för kvartalet visar en tydlig förbättring mot samma period föregående år och uppgår till 51 (-41) MSEK. Det är affärsområde Duni som bidrar till förbättringen och ökar sitt operativa resultat med över 100 MSEK till 21 (-83) MSEK. Affärsområde BioPaks operativa resultat minskade till 31 (43) MSEK, vilket förklaras till stora delar av ökade frakt- och energikostnader som kortsiktigt pressar marginalerna och som ännu inte kompenserats för fullt ut. För att säkra leveranser till kund har vi ökat lagret, speciellt inom BioPak, vilket återspeglar den osäkerhet vi ser inom varuförsörjning av varor och komponenter. Vi bedömer oss därmed vara i en god situation att kunna förse marknaden med produkter.  

Osäkert läge

Det geopolitiska läget i Europa till följd av invasionen i Ukraina har präglat kvartalet. Vi är djupt oroade över situationen och våra tankar är med alla drabbade. Koncernen stödjer UNHCR samt bistår med produkter för servering av mat och dryck till flyktingförläggningar i Polen. Som tidigare kommunicerats tog vi tidigt beslut om att stoppa alla leveranser till Ryssland och har under kvartalet jobbat intensivt med att på ett ansvarsfullt sätt avveckla vår verksamhet där. Avvecklingen innebär en nedskrivningskostnad på cirka 9 miljoner kronor, vilket belastar det första kvartalets resultat.

Trots fortsatt oro på marknaden upplever vi en normalisering i efterfrågan till följd av lättade restriktioner och vi ser med tillförsikt fram emot våren och sommaren. Vi fortsätter vårt arbete mot våra tre hållbarhetsmål och vår vision om att bli fullt cirkulära med nettonoll koldioxidutsläpp för scope 1 & 2, och i linje med science based targets för scope 3 till 2030. Under kvartalet har vi bland annat installerat solceller på vår anläggning i Bramsche, Tyskland. Nu levereras även elektricitet från Bra Miljöval Vind till pappersbruket i Skåpafors.

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2200 anställda fördelat på 22 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 klockan 07.45 CET.