Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2021

Regulatorisk 22 Apr 2021 07:45
Fortsatt stark restriktionspåverkan, förberedelse inför lättnader

1 januari - 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 932 (1 249) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 25,4 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 22,9 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,11 (0,43) SEK.
  • Utvecklingen av såväl omsättning som resultat i det första kvartalet är direkt kopplade till samhällsrestriktionerna.
  • Affärsområde Duni är väl förberedda att möta den ökade efterfrågan som förväntas när samhällsrestriktionerna lättar.
  • Operativt resultat i affärsområde BioPak nästan fördubblas mot föregående år, från 24 MSEK till 43 MSEK.
  • Trots starkt kostnadsfokus fortsätter satsningar på att framtidssäkra erbjudandet.
 

NYCKELTAL

MSEK 

3 mån
jan-mar
2021
3 mån
jan-mar
2020
12 mån
apr-mars

2020/2021
12 mån
jan-dec
2020
Nettoomsättning 932 1 249 4 184 4 501
Organisk tillväxt -22,9 % -4,2 % -23,2 % -18,7 %
Operativt resultat 1) -41 80 28 149
Operativ rörelsemarginal 1) -4,4 % 6,4 % 0,7 % 3,3 %
Resultat efter finansiella poster  72 29 -94 7
Resultat efter skatt  -51 22 -70 4

1) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 25-26.
 

VD-ord

Trots låg vaccineringstakt i större delar av Europa, som lett till en relativt oförändrad situation sedan det fjärde kvartalet, är vi optimistiska inför framtiden. Erfarenheten från ifjol visar att efterfrågan återhämtar sig i en snabb takt när väl restriktionerna lyfts.

Fortsatta restriktioner innebär att första kvartalet 2021 blev i linje med fjärde kvartalet 2020

Fortsatta restriktioner och en låg takt av vaccinering på våra huvudmarknader har lett till en relativt oförändrad situation i jämförelse med fjärde kvartalet 2020. Hotell- och restaurangmarknaden, vilka utgör huvudsegment för affärsområde Duni, bedrivs fortfarande med strikta begränsningar. Det är svårt att förutse när restriktionerna väl lättar. 

Vi ser en fortsatt stark och tilltagande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, vilket primärt gynnar affärsområde BioPak. Tillväxten inom take-away, som varit positiv under flera år, accelererar ytterligare då flertalet restauranger ställt om från bordsservering till take-away-lösningar. Pandemin och dess konsekvenser har även orsakat brist på containerkapacitet från Asien vilket i vissa fall medfört förlängda leveranstider och ökade logistikkostnader. Under kvartalet har vi även sett prisökningar på råmaterial, inklusive massa. Vi fortsätter att arbeta med att mitigera dessa genom att ha ett strikt kostnadsfokus men ser som alltid även över behovet av eventuella prisjusteringar. 

Försäljningen uppgick till 932 (1 249) MSEK, i fasta valutakurser motsvarar det en försäljningsminskning med 22,9 %. Nedgången kommer uteslutande från affärsområde Duni, som med fokus på det dukade bordet, tappade 48,2 % av sin omsättning mot föregående år. Affärsområde BioPak, som fokuserar på hållbara förpackningslösningar för take-away, ökade sin försäljning med 23,7 % i relation till föregående år. Koncernens lägre försäljning har en direkt påverkan på det operativa resultatet som uppgick till -41 (80) MSEK i kvartalet.

I enlighet med vår kommunikation till marknaden den 18 mars förbereder vi en ansökan om statligt stöd för fasta kostnader i Tyskland. Beloppet vi kommer att ansöka om ligger inom det intervall som tidigare kommunicerats och uppskattas för närvarande till cirka 5-6 MEUR för perioden november 2020 till mars 2021. Då osäkerheten kring hur mycket vi slutligen erhåller är stor har intäkten inte redovisats i det första kvartalet. Om vi fortfarande kvalificerar för stöd kommer vi att fortsätta ansöka månadsvis.

Turbulent marknad i pandemins spår

Pandemin har en väsentligt negativ påverkan på hotell-, turism- och restaurangbranschen och att idag bedöma tidpunkt för en framtida återhämtning är svårt. Restriktioner och andra åtgärder kopplade till pandemin har dock accelererat en rad trender och då inte minst inom hållbarhet, hygien och digital interaktion. Här ser vi nya möjligheter för både branschen och oss och vi ökar nu aktiviteten inom nämnda områden.  

Förberedelse för öppning

Med en ökad vaccinationstakt i våra huvudmarknader kommer restriktionerna att lätta och efterfrågan att öka.  Under sommaren 2020 såg vi en mycket snabb återhämtning baserat på lägre smittspridning och mindre restriktioner, samma mönster visade sig även i tredje kvartalet. Huvudfokus just nu är en säkrad varuförsörjning på de mest efterfrågade artiklarna för utomhusservering och take-away. Exempel på detta är storsäljaren Sacchetto® som både lämpar sig för uteserveringar och bidrar till en hygienisk servering.  

Även om det fortsatt råder osäkerhet på marknaden ser vi med tillförsikt på framtiden. För affärsområde Duni är marknaden fortfarande utmanande men omvänt gläds vi åt en stark försäljningsökning inom affärsområde BioPak, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 07.45 CET.