Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 December 2020

Regulatorisk 12 Feb 2021 07:45
Återhämtningen avbruten av nya restriktioner

1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 181 (1 558) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 24,2 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 21,8 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,73 (1,52) SEK.
  • Nya restriktioner i Europa vände positiv trend från kvartal tre och ledde till kraftigt minskade volymer.
  • Lägre kapacitetsutnyttjande och sämre täckning av fasta kostnader.
  • Positivt operativt resultat på 51 MSEK men långt under föregående års 199 MSEK.
  • Tillväxt i BioPak-segmentet och åtgärdsprogram bidrog positivt till resultatet.

1 januari - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 501 (5 547) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 18,9 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 17,7 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 (5,73) SEK.
  • Försäljning och operativt resultat starkt korrelerade till restriktioner på grund av Covid-19.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
 

NYCKELTAL

MSEK 

3 mån
okt-dec
2020
3 mån
okt-dec
2019
12 mån
jan-dec

2020
12 mån
jan-dec
2019
Nettoomsättning 1 181 1 558 4 501 5 547
Organisk tillväxt -21,3 % -0,5 % -18,7 % -0,5 %
Organisk proformatillväxt 1) -21,3 % 1,8 % -18,4 % 2,4 %
Operativt resultat 2) 51 199 149 533
Operativ rörelsemarginal 2) 4,3 % 12,8 % 3,3 % 9,6 %
Resultat efter finansiella poster  47 118 7 377
Resultat efter skatt  35 73 4 273

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.

 

VD-ORD

Som tidigare kommunicerats har Duni Groups försäljning och operativa resultat varit starkt påverkat av striktare restriktioner för minskad smittspridning av Covid-19. Försäljningsnedgången i kvartalet uppgick till 21,8 % i fasta valutakurser och det operativa resultatet uppgick till 51 (199) MSEK.
 

Kvartalet fortsatt starkt påverkat av Covid-19 restriktioner

I början av det fjärde kvartalet tilltog den globala smittspridningen av Covid-19 och pandemin gick in i en andra våg. Restriktionerna på de europeiska huvudmarknaderna tilltog snabbt och under kvartalet har Dunis huvudsektorer, Hotell och Restaurang, i princip haft helt stängt eller bedrivit en mycket begränsad verksamhet.

Försäljningen i kvartalet minskade sammantaget med 21,8 % och uppgick till 1 181 (1 558) MSEK. Nedgången påverkar Dunis Groups verksamhet olika. Duni-segmentet, som fokuserar på det dukade bordet inom bland annat hotell- och restaurang-sektorn, tappade 36,4 % av sin omsättning mot föregående år. BioPak-segment, som fokuserar på take-away-lösningar ökade sin försäljning med 12,3 % i relation till föregående år. Den lägre försäljningen har en direkt påverkan på det operativa resultatet som uppgick till 51 (199) MSEK i kvartalet.

Försäljningen för helåret 2020 gick tillbaka med 17,7 % i fasta växelkurser och uppgick till 4 501 (5 547) MSEK, Duni-segmentet tappade 30,5 % av årsintäkten och BioPak-segmentet ökade sin årsomsättning med 10,5 %. 

Stark kostnadskontroll och riskminimering har lett till minskad nettoskuld

Redan tidigt under våren lanserades ett Covid-19 relaterat åtgärdsprogram där produktionskapacitet och kostnader anpassades till en lägre efterfrågan. Sammantaget har vi realiserat kostnadsreduceringar, inklusive statliga stöd, på cirka 270 MSEK. Programmet har även innefattat riskkontroll av poster kopplade till volatilitet i efterfrågan, lager och kundfordringar. Dessa aktiviteter har bidragit till en lägre nettoskuld som under året minskat och uppgick vid årets slut till 1 324 (1 546) MSEK.

Starkare efterfrågan på take-away

Restriktionerna har gjort att restaurangerna har varit tvungna att ställa om från bordsservering till take-away- lösningar. Denna omställning är grunden till att den globala efterfrågan på take-away-produkter ökar. En utmaning under den senare delen av året har varit bristen på containerkapacitet från Asien. Detta har medfört både förlängda leveranstider och ökade logistikkostnader för den asienproducerade delen av take-away-sortimentet, både till Europa och Australien.  

Förutom take-away-artiklar ser vi generellt en tydlig ökning i efterfrågan på miljöanpassade produkter och produkter som skapar en mer hygienisk restaurangupplevelse. Vi ser också att efterfrågan inom dagligvaruhandeln, som erbjuder serveringsprodukter för hemmet, håller sig på en relativt stabil nivå.

Med tillförsikt framåt

I början av 2020 genomfördes en omorganisation där Duni och BioPak bildade två marknadssegment. Under det fjärde kvartalet togs ytterligare ett steg genom att Duni och BioPak från den 1 januari 2021 renodlas till affärsområden med ansvar för hela värdekedjan. Förändringen genomförs för att förstärka både ägarskap och den strategiska utvecklingen inom respektive kundsegment.

Även om osäkerheten gällande pandemin är hög och det i dagsläget är svårt att förutse när en normal situation infinner sig ser jag med stor tillförsikt på framtiden. Det vi lärt oss under året är att behovet av att umgås, äta god mat och att resa finns kvar och Duni Groups beredskap för att möta en ökad efterfrågan när restriktionerna väl lättar är bättre än någonsin. Just nu är det kostnadskontroll, riskminimering och framförallt fokus på att hjälpa våra kunder som dominerar vår agenda.

Att vara tillbaka i Duni Group och att få leda det bolag som ligger mig så varmt om hjärtat är både inspirerande och lustfullt men också en utmaning. Året som gått har pressat våra kunder, ställt stora krav på våra medarbetare och många svåra beslut har fattats. Osäkerheten är fortsatt mycket stor då restriktionerna som ska förhindra smittspridning fortfarande är omfattande i de flesta av våra viktiga marknader. Jag hoppas nu på en normalisering där jag får bidra till att Dunis historiskt goda utveckling fortsätter, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 300 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 klockan 07.45 CET.