Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2019

Regulatorisk 18 Oct 2019 07:45
Förbättrad rörelsemarginal och fortsatt tillväxt inom hållbara förpackningslösningar

1 JULI - 30 SEPTEMBER
• Nettoomsättningen uppgick till 1 377 (1 190) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 15,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,7 %.
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,71 (1,39) SEK.
• Implementerade prishöjningar och fortsatt sjunkande råmaterialpriser bidrar positivt till det starka kassaflödet. Resultatförbättringen sker succesivt i takt med att de lägre råvarupriserna påverkar lagervärderingen.


1 JANUARI - 30 SEPTEMBER
• Nettoomsättningen uppgick till 3 990 (3 467) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 15,1 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,8 %.
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,20 (4,00) SEK.
• Prishöjningar, kostnadskontroll samt BioPak i Australien bidrar positivt.
• Råmaterialeffekten är fortsatt negativ på grund av lageromvärderingseffekter.

 

NYCKELTAl
MSEK  3 mån jul-sep
2019
3 mån jul-sep 2018 9 mån
jan-sep
2019
9 mån
jan-sep
2018
12 mån okt-sep 2018/2019 12 mån jan-dec 2018
Nettoomsättning 1 377 1 190 3 990 3 467 5 450 4 927
Organisk tillväxt 0,2 % 0,8 % -0,5 % 1,6 % -0,1 % 1,5 %
Organisk proformatillväxt 1) 3,1 % 1,4 % 2,4 % 1,9 % 2,9 % 2,5 %
Operativt resultat 2,3) 130 107 334 293 471 430
Operativ rörelsemarginal 2,3) 9,5 % 9,0 % 8,4 % 8,5 % 8,6 % 8,7 %
Resultat efter finansiella poster  106 90 258 254 332 328
Resultat efter skatt  81 66 200 191 259 249
1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.
3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1


VD’s kommentar

Förstärkt rörelsemarginal
”Den operativa rörelsemarginalen ökade i kvartalet till 9,5 % (9,0 %) och det operativa resultatet uppgick till 130 (107) MSEK. De huvudsakliga förklaringarna till att resultatet ökade med 21 % är implementerade prishöjningar, fortsatt minskande priser på massa samt god kostnadskontroll. Resultatet påverkas negativt av högre logistikkostnader samt lageromvärderingseffekter kopplat till lägre massapriser.

Ett mer hållbart Duni driver tillväxten
Nettoomsättningen ökade med 11,7 % i fasta valutakurser. Denna ökning kommer huvudsakligen från våra förvärv vilka fortsätter att utvecklas väl. Den organiska proformatillväxten1) uppgick i kvartalet till 3,1 %. Trenden från tidigare kvartal håller i sig, det är framförallt hållbara förpackningslösningar men även premiumservetter som driver tillväxten. Marknaden för dukar fortsätter att gå ner medan marknaden för hållbara förpackningar växer kraftigt.

Duni har som ambition att bygga BioPak till ett globalt varumärke och under kvartalet lanserades varumärket i Singapore och de första produkterna i sortimentet även i Europa. Den 1 oktober slutförde vi även ett kompletterande förvärv av det australienska bolaget Horizons som ytterligare stärker vår redan marknadsledande position inom hållbara förpackningar i Australien.

Utvecklingen av våra affärsområden
Affärsområdena Meal Service och New Markets uppvisar en positiv utveckling av både försäljning och operativt resultat. Table Top har en något positiv försäljningsutveckling och marginalförbättring medan Consumer ser en försvagning av både försäljning och operativt resultat. I likhet med konsumentmarknaden som helhet har Consumer uppvisat en fortsatt negativ resultatutveckling och vi har nu initierat ett program för att ytterligare stärka synergierna inom affärsområdet.

Stabila massapriser
Under tredje kvartalet ser vi att massapriserna har gått ner ytterligare men nedgången förväntas nu avstanna. Detta bör sammantaget ge en positiv resultateffekt i det fjärde kvartalet,” säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00

Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 klockan 07.45 CET.