Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2012

Regulatorisk 13 Jul 2012 08:00
Förbättrat rörelseresultat i kvartalet

1 januari – 30 juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 790 (1 827) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,97 (2,12) SEK.
  • Stabil försäljning i en osäker ekonomisk konjunktur.

1 april – 30 juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 934 (960) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,7 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,19 (1,25) SEK.
  • Förbättrad rörelsemarginal inom affärsområdena Professional och Consumer.
  • Nya, mer marknadsorienterade organisationen implementerad.

Nyckeltal

MSEK6 mån
januari -
juni
2012
6 mån
januari -
juni
2011
3 mån
april -
juni
2012
3 mån
april -
juni
2011
12 mån
juli -
juni
11/12
12 mån
januari - december
2011
Nettoomsättning1 7901 8279349603 7693 807
Rörelseresultat1)1501559088398404
Rörelsemarginal1)8,4 %8,5 %9,6 %9,1 %10,6 %10,6 %
Resultat efter finansiella poster1281347779352358
Resultat efter skatt93995659254261

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.


VD’s kommentar

”Dunis försäljningsutveckling fortsatte under kvartal två att reflektera den försvagade konjunkturen i Europa. Omsättningen backade med 2,7 % i fasta växelkurser.

Affärsområde Professional nådde en försäljning på 699 MSEK vilket motsvarar en minskning på 2,2 % i fasta växelkurser. Detta speglar en något svagare utveckling i Tyskland än under årets första kvartal, framförallt inom cash & carry-segmentet. Dessutom tappar vi en icke oväsentlig försäljning i Storbritannien, men detta handlar om ett par volymkontrakt med svag lönsamhet. I övrigt kännetecknas utvecklingen inom Professional av stabilitet med fortsatt förskjutning av mixen mot premiumprodukter. Vår nya premiumduk, Evolin®, växer på en konservativ marknad, men påverkar försäljningen endast marginellt under kvartalet.

Inom affärsområde Consumer har det skett en tydlig förbättring under kvartal två i jämförelse med det svaga första kvartalet. Omsättningen blev 126 MSEK vilket motsvarar en minskning med 7,2 % jämfört med föregående år. Försäljningstappet är relaterat till förlusten av det stora internationella private label-kontraktet under 2011. Bortsett från detta ser vi förbättringar överlag och framförallt på den viktiga tyska marknaden. Mot bakgrund av en del nya kontrakt som får effekt under andra halvåret bedömer vi att trenden inom Consumer kommer vara positiv under resten av året.

Under kvartal två nådde affärsområde Tissue en omsättning på 109 MSEK, samma som föregående år. Kapacitetsutnyttjandet har förbättrats jämfört med föregående kvartal men produktionen har belastats av provkörningar samt intrimning av ny utrustning.

Totalt sett gjorde Duni ett rörelseresultat på 90 MSEK, att jämföra med 88 MSEK föregående år. Detta ger en rörelsemarginal om 9,6 % (9,1 %). Resultatförbättringen förklaras till allra största delen av en förbättrad bruttomarginal, som följd av de prisökningar som genomfördes under föregående år i kombination med relativ stabilitet beträffande råvarupriser.

Den 1 april sjösattes den nya organisationsstrukturen som syftar till att skapa ett tydligare fokus på de olika verksamhetsgrenarna och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Under kvartalet slutfördes också de rekryteringar som följde av organisationsförändringen.

För de kommande kvartalen kan den europeiska skuldkrisen komma att verka hämmande på den ekonomiska utvecklingen. Det innebär att vi räknar med och har beredskap för fortsatt osäkerhet vad beträffar efterfrågan på marknaden”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.