Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari - 31 december 2009

Regulatorisk 17 Feb 2010 08:00
Ett starkt resultat i det säsongsmässigt viktigaste kvartalet

1 januari – 31 december 2009- Nettoomsättningen ökade med 3,0 % till 4 220 (4 099) MSEK.- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 7,15 (4,06) SEK.- Ett mycket starkt kassaflöde har medfört att nettoskulden minskat med 469 MSEK till 631 (1 100) MSEK under de senaste tolv månaderna. - Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 (1,80) kronor per aktie.1 oktober – 31 december 2009 - Nettoomsättningen ökade med 1,0 % till 1 157 (1 145) MSEK.- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,79 (0,76) SEK.- Samtliga affärsområden förbättrade rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år.Nyckeltal 12 mån 12 mån 3 mån 3 mån jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec MSEK 2009 2008 2009 2008 Nettoomsättning 4 220 4 099 1 157 1 145 Rörelseresultat 1) 436 414 167 145 Rörelsemarginal 1)% 10,3 % 10,1 % 14,4 % 12,7 % Resultat efter finansiella poster 444 251 166 39 Resultat efter skatt2) 336 191 131 36 1) Före en orealiserad värderingseffekt av derivat, på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas, om 54 (-48) MSEK 1 januari – 31 december och 6 (-39) MSEK 1 oktober – 31 december och före omstruktureringskostnader om 2 (41) MSEK 1 januari – 31 december och 0 (41) MSEK 1 oktober – 31 december.2) För kvarvarande verksamheter.VD’s kommentar“Duni levererade ett starkt fjärde kvartal med ett rörelseresultat på 167 MSEK, i jämförelse med 145 MSEK föregående år. Den viktiga julsäsongen slog väl ut med en volymutveckling som visar på fortsatt stabilisering. Inom Professional noterades en svag förbättring, medan Retail tappade ungefär 3 % i volym under perioden.Försäljningen i kvartalet blev 1 157 MSEK, vilket är en ökning med 1 %. Värt att notera är en betydligt mindre effekt av den svaga svenska kronan jämfört med tidigare kvartal. I fasta växelkurser handlar det om en oförändrad omsättning. Bruttomarginalen förstärktes betydligt, 3 procentenheter, under årets sista kvartal. Förklaringen ligger i huvudsak i att ökningarna på råmaterialsidan ej ännu slagit igenom i produktkostnaden. Samtidigt ser vi en effekt av kostnadsbesparingar, en förbättrad produktmix samt, framförallt inom Retail, även en bättre kundmix. Affärsområde Professional utvecklades positivt. Rörelsemarginalen nådde 17,8 %, att jämföra med 16,2 % under kvartal fyra 2008. Centraleuropa fortsatte att leverera goda resultat och på den tyska marknaden kunde vi notera en viss volymtillväxt. Östra Europa har haft ytterligare ett tufft kvartal. Men vår tro på tillväxt i regionen i det längre perspektivet är intakt och vi har under kvartalet tagit ytterligare steg för att förstärka vår försäljningsorganisation, med tonvikt på Ryssland. Inom Retail, som är än mer säsongsberoende, förbättrades rörelseresultatet något med en rörelsemarginal på 10,1 % i kvartalet. På helårsbasis nådde rörelsemarginalen 2,2 % och närmar sig något vårt mål på 5 %, trots en tuff marknadssituation. En stark fokusering på kundlönsamhet kombinerat med god kostnads-kontroll och en systematisk sortimentsoptimering har givit resultat. Nu gäller det att växa med lönsamma kunder baserat på en bättre och effektivare marknadsbearbetning. Den förbättrade efterfrågan på hygienprodukter för Tissue fortsatte under det fjärde kvartalet. Både försäljning och rörelsemarginal var svagt bättre än föregående år. En rörelsemarginal på 3 % ligger dock under en historiskt sett normal nivå.Trots den svaga konjunkturen under 2009 har Duni lyckats flytta fram sina positioner. Ett starkt varumärke, fortsatt hög takt i produktutveckling och en framgångsrik försäljningsmodell har borgat för detta. Vi går stärkta ur krisen vilket gör att vi kan fortsätta våra framtidssatsningar för lönsam tillväxt. På kort sikt ser vi i dagsläget alltjämt en långsam återhämtning. Trots detta har priserna på viktiga råmaterial fortsatt öka i snabb takt, vilket är en utmaning att hantera när efterfrågan fortfarande är på en låg nivå. Det är också viktigt att notera att en starkare svensk krona har en negativ effekt på Dunis resultat”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads