Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2008

Regulatorisk 18 feb 2009 08:00
Fortsatt förbättring av den underliggande lönsamheten.

1 januari – 31 december 2008
• Nettoomsättningen ökade med 2,9 % till 4 099 (3 985) MSEK.
• Rörelseresultatet¹ ökade med 4,8 % till 414 (395) MSEK.
• Rörelsemarginalen¹ ökade från 9,9 % till 10,1 %.
• Kärnverksamheten Professional fortsatte att visa en god utveckling.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 251 (196) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 191 (99) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 4,06 (2,09) SEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 (1,80) SEK per aktie.

1 oktober – 31 december 2008
• Nettoomsättningen ökade med 1,9 % till 1 145 (1 124) MSEK.
• Rörelseresultatet² ligger i linje med föregående år 145 (148) MSEK.
�� Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 36 (58) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 0,76 (1,23) SEK.

¹ Före omstruktureringskostnader om 41 (0) MSEK och före en orealiserad värderingseffekt av derivat om -48 (-1) MSEK på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas.
² Före omstruktureringskostnader om 41 (0) MSEK och före en orealiserad värderingseffekt av derivat om -39 (-3) MSEK på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas.

VDs kommentar
“Dunis försäljning och resultat har under årets fjärde kvartal utvecklats väl mot bakgrund av den kraftiga inbromsning i ekonomin som vi kunnat notera i vår omvärld. Detta är särskilt positivt med hänsyn till att fjärde kvartalet tradionellt är Dunis starkaste, vilket historiskt står för cirka 35 % av rörelseresultatet.

Dunis redovisade försäljningsintäkter har under det fjärde kvartalet påverkats positivt av att den svenska kronan försvagats. Valutaeffekten under kvartalet uppgår till cirka 5 % av nettoomsättningen. Försäljnings-tappet i fjärde kvartalet mätt i fasta växelkurser uppgår till cirka 3 % och härrör från affärsområdena Retail och Tissue, medan Professional stod sig starkt och nådde totalt samma försäljning som föregående år. Inom Professional har den tyska marknaden haft en fortsatt god utveckling liksom flera andra viktiga marknader i Centraleuropa. Samtidigt har den försvagade konjunkturen fortsatt att påverka den totala efterfrågan för Dunis produkter. Under det senaste kvartalet har särskilt en lägre aktivitet i Östeuropa noterats.

Duni har idag en effektiv verksamhets- plattform tack vare att vi under senare år rationaliserat koncernens produktionsstruktur samt att vi skapat enhetliga och centraliserade supportfunktioner för ett kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Under rådande konjunktur-läge har ytterligare rationaliseringsåtgärder initierats, bland annat fortsatt optimering av koncernens produktionsresurser. Dessa planerade och partiellt genomförda åtgärder medför en omstruktureringskostnad på totalt 41 MSEK som belastat det fjärde kvartalet. Åtgärderna väntas få full effekt vid halvårsskiftet 2009, med en årlig besparing om cirka 50 MSEK.

För helåret 2008 konstaterar vi en något förbättrad rörelsemarginal med ett rörelseresultat före engångsposter för Duni om 414 MSEK. Justerat för den svaga svenska kronan innebär det ett oförändrat rörelseresultat jämfört med 395 MSEK föregående år. Under första halvåret ökade rörelseresultatet men även under de volatila höstmånaderna upprätthölls rörelseresultatet på en tillfredsställande nivå. Koncernen uppvisar också ett starkt kassaflöde för året.

Det generella konjunkturläget ser ut att ytterligare försvagas och vi förväntar oss att 2009 blir ett tufft år. Mot bakgrund av denna utveckling har vi vidtagit åtgärder på ett tidigt stadium och skapat en beredskap för ytterligare insatser om marknadsutvecklingen så skulle kräva. Historiskt sett har Dunis konjunkturkänslighet visat sig vara något mindre än för Horecabranschen som helhet”, säger Fredrik von Oelreich, VD, Duni.

Downloads