Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2008

Regulatorisk 30 Jul 2008 08:00
Förstärkt rörelsemarginal från 8,0 % till 8,9 % och fortsatt ökad försäljning

1 januari – 30 juni 2008
• Nettoomsättningen ökade med 4,6 % till 1 981 (1 894) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 102 (3) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,17 (0,06) SEK.
• Rörelseresultatet ökade med 16,6 % till 176 (151) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade till 8,9 % från 8,0 %.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 140 (31) MSEK.
• En fortsatt stabil tillväxt inom affärsområdet Professional med stigande rörelsemarginal från 11,0 % till 11,8 %.

1 april – 30 juni 2008
• Nettoomsättningen ökade med 4,2 % till 1 012 (971) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 57 (34) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,21 (0,72) SEK.
• Rörelseresultatet ökade med 23,3 % till 90 MSEK (73).

VDs kommentar
”Under årets andra kvartal fortsatte fram-förallt vårt största affärsområde, Professional, att utvecklas positivt med en omsättnings-ökning om 6,2 %. För koncernen som helhet ökade försäljningen med 4,2 %, framförallt drivet av en förbättrad mix i kombination med genomförda prishöjningar.

Försäljningsutvecklingen var starkast i södra och östra Europa samt Benelux. Fortsatt god utveckling kunde noteras i Tyskland för både Professional och Retail. Även i Norden ökade omsättningen för båda affärsområdena och lönsamheten förbättrades framförallt tack vare bättre produktmix och höjda priser. Vidare drar vi inom Professional fördel av den goda tillväxten inom sortimentet för take-away där vi noterat fortsatt starka tillväxttal.

Försäljningen för affärsområdena Retail och Tissue var i stort sett oförändrad under andra kvartalet i jämförelse med föregående år. För Retail är det i linje med vad som kommuni-cerats tidigare, det vill säga att lönsamhet prioriteras i förhållande till ökad omsättning. För Tissues del handlar det om ett fåtal stora kunder där leveranser kan variera en del mellan kvartalen. Dessutom drog vi fördel av en del extra volymer till vissa destinationer i början av året vilka slutlevererades under maj månad.

Resultatutvecklingen har varit stark under kvartalet överlag, men framförallt inom Professional. Bruttomarginalen fortsätter att förstärkas i huvudsak som en följd av en ökad försäljning av premiumprodukter, såsom Duniletto® och Elegance, och att vi lyckats kompensera oss för kostnadsökningarna på råmaterialsidan genom egna prishöjningar.

Blickar vi framåt kan det konstateras att den makroekonomiska trenden har vänt i en mer negativ riktning än vad som var fallet tidigare i år. I exempelvis Storbritannien och Spanien syns tecken på en försvagad konjunktur, men Duni är inte så exponerat mot dessa marknader och vinner alltjämt marknads-andelar där. Helhetsbilden för Duni visar ändå en generellt sett god efterfrågan inom våra marknadssegment även om osäkerheten avseende marknadsutvecklingen under hösten ökat på grund av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Som marknadsledare och med den effektiva verksamhetsplattform vi skapat känner vi oss väl rustade för det fall en minskad disponibel inkomst skulle leda till avmattning på våra marknader.”, säger Fredrik von Oelreich, VD, Duni.

Downloads