Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

Regulatorisk 3 Oct 2007 08:30
Nettoomsättningen ökade med 7,3 % jämfört med föregående år

1 januari – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 1 894 (1 765) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 43,8 % till 151 (105) MSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 31 (-27) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3 (-37) MSEK.
• Prisökningar har genomförts på alla större marknader för att kompensera för höjda råvarukostnader.
• Fortsatt försäljningstillväxt inom affärsområdet Professional; 6,0 % (8,7 %).
• Investeringar i sk category management bidrog till att försäljningen inom affärsområdet Retail steg med 10,5 % (-6,9 %).
• Försäljningen av flygcateringverksamheten deSter slutfördes i mars 2007.

1 april – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen ökade med 5,9 % till 971 (917) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 10,6 % till 73 MSEK (66).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60 (-5) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 34 (-20) MSEK.

Downloads