Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars

24 Apr 2019
Tillväxt och förbättrat operativt resultat

Tillväxt och förbättrat operativt resultat


1 JANUARI – 31 MARS

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 264 (1 080) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 17 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 12,5 %.
 • Underliggande tillväxt i alla affärsområden utom i Consumer, den organiska tillväxten uppgick till 0,3 % medan den organiska proformatillväxten1) uppgick till 3,2 %.
 • Priset på massa sjunker något dock fortfarande märkbart högre än motsvarande period föregående år.
 • Kompenserande prisökningar genomförda under kvartalet.
 • Ökad konkurrens på volymaffärer och utmaningar i form av kapacitetsunderskott på logistikmarknaden.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,08 (1,22) SEK

  Nyckeltal

  MSEK
  3 mån
  jan-mar
  2019

  3 mån
  jan-mar
  2018
  12 mån
  apr-mar
  2018/2019
  12 mån
  jan-dec 2018
  Nettoomsättning
  1 264
  1 080
  5 111
  4 927
  Organisk tillväxt
  0,3 %
  2,2 %
  1,1 %
  1,5 %
  Organisk proformatillväxt 1)
  3,2 %
  2,2 %
  2,7 %
  2,5 %
  Operativt resultat 2,3)
  93
  90
  432
  430
  Operativ rörelsemarginal 2,3)
  7,3 %
  8,4 %
  8,5 %
  8,7 %
  Resultat efter finansiella poster
  67
  78
  317
  328
  Resultat efter skatt
  52
  59
  243
  249

  1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
  2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.
  3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1.


  VD’s kommentar


  Ökande tillväxttakt
  ”Försäljningsökningen på 17 % i kvartalet medför att Dunis omsättning nu har passerat 5 000 MSEK de senaste 12 månaderna. Om man räknar med den fina tillväxttakten på över 25 % i våra förvärvade bolag så blir den organiska proformatillväxten1) 3,2 % i kvartalet.

  Vi ser en bred tillväxt på nästan alla geografiska marknader. När det gäller produktområden har vi fortsatt bra tillväxt inom premiumservetter samt en mycket stark tillväxt inom hållbara förpackningar. Produktområdet dukar fortsätter att utvecklas negativt.

  Våra senaste förvärv, BioPak i Australien och Nya Zeeland samt Biopac i Storbritannien, har båda fortsatt att utvecklas positivt och bidrar till den totalt sett högre tillväxten i kvartalet.

  Positiv effekt av marginalprogrammet
  Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till 93 MSEK (90 MSEK). Flera delar av vårt pågående program för att stärka marginalen gav effekt redan i det första kvartalet:

  • 1)Prishöjningar till följd av den höga nivån på massapriset har gradvis gett en positiv effekt i kvartalet. De är nu till största delen genomförda enligt plan.
  • 2)Vårt effektiviseringsprogram för indirekta kostnader har, enligt plan, bidragit positivt till resultatet i kvartalet.
  • 3)Kapacitetsbrist på distributionsmarknaden har medfört ökade distributionskostnader. Detta har medfört att vi i kvartalet inte ser någon positiv nettoeffekt av vårt initiativ att förbättra logistikflödet.


  Höga men vikande massapriser
  Massapriserna i det första kvartalet har varit 10 % högre än motsvarande kvartal förra året men har uppvisat en sakta vikande trend. Under det andra kvartalet kommer Dunis priskompensation mot marknaden vara fullt genomförda. Förutsatt stabila massapriser kommer det bidra positivt på resultatet under kvartal 2”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

  ::

  För ytterligare information kontakta:
  Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
  Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
  Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

  Duni AB (publ)
  Box 237
  201 22 Malmö
  Telefon: 040-10 62 00

  www.duni.se
  Organisationsnummer: 556536-7488

  ::

 • Kontakta oss

  Katja Margell
  Investor Relations and Communications Director