​Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2015

24 Apr 2015
Starkt första kvartal.

Starkt första kvartal.

1 januari – 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 046 (921) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7,3 %.
  • Det operativa resultatet förbättrades med drygt 50 %, från 73 till 112 MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,57 (1,09) SEK.
  • Förbättring inom alla affärsområden med undantag för Materials & Services där produktionen av hygienprodukter upphörde i slutet av kvartalet.
  • Nettoskulden fortsätter sjunka som ett resultat av positivt kassaflöde.
Nyckeltal
MSEK3 månjanuari-
mars2015
3 månjanuari-
mars2014
12 månapril-
mars2014/2015
12 månjanuari-
december2014
Nettoomsättning1 0469214 3744 249
Operativt resultat1)11273514475
Operativ rörelsemarginal1)10,7 %7,9 %11,7 %11,2 %
Resultat efter finansiella poster9969467437
Resultat efter skatt7451342319

1)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Första kvartalet är starkt och innehåller en historisk ökning av nettofakturering såväl som operativt resultat. Tillväxten uppgår till cirka 14% med en nettofakturering om 1 046 (921) MSEK. Kvartalets operativa rörelseresultat ökar till 112 (73) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 10,7 % (7,9 %). Nettoskulden vid kvartalets utgång uppgår till 836 MSEK.

Sedan inledningen av 2013 har bolaget haft en positiv resultat- och försäljningstrend. Förbättringen har åstadkommits via strukturåtgärder (förvärv och avyttringar) och högre intern effektivitet. Under perioden har vi även haft en volatil valutasituation med en svagare svensk krona, vilket påverkat resultatet positivt, och en allt starkare USD med negativ påverkan på våra råvarukostnader. Under det andra kvartalet 2015 är struktureffekterna avtagande i och med att hygienverksamheten avslutas. Från det tredje kvartalet blir sedan struktureffekten något negativ i förhållande till föregående år, förvärvet av Paper+Design har då varit en del av Duni i mer än tolv månader samtidigt som hygienverksamheten kommer att vara helt avvecklad.

Leveransförmågan under kvartalet har varit god och samtliga affärsområden förutom Materials & Services visar tillväxt och resultatförbättring i relation till föregående år.

I Affärsområde Table Top ökar nettofaktureringen till 513 (477) MSEK. En relativt svag inledning på kvartalet följdes upp av en stark avslutning där bland annat ökad andel premiumförsäljning bidrog till en bättre produktmix. Västra Europa visar bra tillväxt samtidigt som försäljningen i Centraleuropa och Norden är i linje med föregående år. Rörelseresultatet ökar till 78 (64) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 15,2 % (13,3 %).

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa starkare än marknaden i stort. Nettofaktureringen ökar till 136 (123) MSEK och rörelseresultatet till 2 (-1) MSEK. Bra tillväxt i Centraleuropa tillsammans med lyckade satsningar på kundunika och miljöanpassade produktkoncept har fortsatt positiv påverkan på både försäljning och resultat.

Affärsområde Consumerbidrar fortsatt till en betydande försäljningsökning beroende på förvärvet av Paper+Design. Kvartalets nettofakturering ökar till 276 (157) MSEK och rörelseresultatet till 24 (6) MSEK. Rörelsemarginalen förstärks till 8,6 % (3,6 %). Vid sidan av förvärvet ser vi en god utveckling i Dunis konsumentverksamhet. Till exempel visar viktiga marknader som Norden och Tyskland en tillväxt på mer än 10 % samtidigt som utvecklingen för våra designinitiativ generellt är mycket positiv.

Inom New Markets utgör Ryssland en fortsatt utmaning även om viss stabilitet uppnåtts under kvartalet. Försäljningen var svag inledningsvis medan slutet av kvartalet når upp till samma nivå som föregående år, mätt i lokal valuta. Försäljningen för affärsområdet som helhet uppgår till 47 (43) MSEK och rörelseresultatet ökar till 3 (-3) MSEK.

Inom Materials & Services upphörde hygienproduktionen i slutet av mars och kommande kvartal innehåller endast mycket begränsad slutfakturering. Processen att koncentrera kvarvarande produktion till Skåpafors fortgår och övergången skall vara helt genomförd under årets fjärde kvartal. Kvartalets nettofakturering minskar till 74 (120) MSEK och rörelseresultatet till 4 (7) MSEK.

Sammantaget innehåller kvartalet en rad förbättringar och den starka inledningen på året ger oss goda skäl att fortsätta satsa på ökad tillväxt, attraktivitet och effektivitet”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director