Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2015

21 Oct 2015
Historiskt starkt kvartal med stärkt rörelsemarginal.

Historiskt starkt kvartal med stärkt rörelsemarginal.

1 juli – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 043 (997) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,1 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,10 (1,80) SEK.
  • Hög investeringsnivå, fortsatt starkt kassaflöde.

1 januari – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 030 (2 736) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,8 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 5,05 (4,19) SEK.
  • Beslut att investera 110 MSEK i uppgradering av två av pappersmaskinerna i Skåpafors för ökad kapacitet.
  • Hygienproduktionen i Skåpafors är nu nedlagd och hygienverksamheten samt omställningsarbetet inom affärsområde Materials & Services redovisas som avvecklad verksamhet. 

Nyckeltal1)

MSEK 3 mån 
juli-
september 2015
3 mån
juli-
september 2014
9 mån
januari-
september 2015
9 mån
januari-
september 2014
12 mån
oktober-september 2014/2015
12 mån 
januari-
december 2014
Nettoomsättning 1 043 997 3 030 2 736 4 164 3 870
Operativt resultat 2) 146 129 357 288 521 452
Operativ rörelsemarginal 2) 14,0 % 12,9 % 11,8 % 10,5 % 12,5 % 11,7 %
Resultat efter finansiella poster 130 114 315 268 462 414
Resultat efter skatt 99 84 237 197 342 302

1)För kvarvarande verksamheter.

2)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD´s kommentar

”Det operativa resultatet i kvartalet är historiskt starkt och överträffar föregående års tredje kvartal med marginal. Som en konsekvens av att hygienproduktionen upphört, minskar den totala nettoomsättningen med 5 %. För den kvarvarande verksamheten är dock den organiska tillväxten 3 %, rensat för valuta och förvärv. Trots bättre tillväxt i förhållande till årets två tidigare kvartal uppnår vi inte målnivån om 5 %. Det operativa resultatet, i kvarvarande verksamhet, ökar med 13 % till 146 (129) MSEK och rörelsemarginalen till 14,0 % (12,9 %).

Vi genomför kvartalet med god leveransprecision och bra kostnadskontroll. Marginalförbättringen drivs primärt av effektivare drift i vårt pappersbruk och i logistikenheterna men också genom tillväxt i kärnaffären och en fortsatt gynnsam valutasituation. Den svaga kronan ger fördelar på växlingskursen men omvänt ger en stark USD negativ priseffekt på framför allt pappersmassa och plastprodukter.

Omställningsprogrammet i Rexcell Tissue & Airlaid AB fortgår och processen att koncentrera kvarvarande produktion av airlaid till bruket i Skåpafors kommer att vara slutfört under årets sista kvartal. Trots en hög aktivitetsnivå har omställningen genomförts utan väsentlig påverkan på den löpande driften. Under kommande kvartal intensifieras även arbetet med den sedan tidigare aviserade kapacitetsinvesteringen i pappersbruket. Installationen beräknas vara färdigställd under den senare delen av 2016.

Affärsområdet Table Top ökar försäljningen i kvartalet med 6 % i förhållande till föregående år. Försäljningsutvecklingen har påverkats av positiva valutaeffekter. En något svag försäljning i Centraleuropa och Norden drar ner tillväxten för affärsområdet, samtidigt växer södra och västra Europa med närmare 20 %. Att återskapa tillväxt i Centraleuropa och Norden är en högt prioriterad fråga och vi utökar nu vår marknadsbearbetning ytterligare. Försäljningen för affärsområdet ökar i kvartalet till 578 (545) MSEK och det operativa resultatet stiger till 109 (97) MSEK.

Inom Meal Service ser vi en fortsatt stark tillväxt drivet av en ökad marknadsefterfrågan och av högre marknadsandelar. Konsekventa satsningar på unika och miljöanpassade produkter har breddat kundbasen och samtidigt förstärkt vår position som ledande innovationsaktör. Under kvartalet ökar försäljningen med cirka 10 % i förhållande till föregående år. Försäljningen uppgår till 155 (140) MSEK och det operativa resultatet till 10 (8) MSEK.

Affärsområde Consumer minskar sin försäljning under kvartalet. Framförallt är det den något svagare utvecklingen i Centraleuropa som påverkar affärsområdets intäkter negativt. Försäljningen i kvartalet uppgår till 245 (249) MSEK och det operativa resultatet minskar till 21 (22) MSEK.

Inom New Markets har vi en bra utveckling på våra huvudmarknader. Tillväxttakten i Sydostasien har avtagit något som konsekvens av svagare konjunktur i Kina men vår verksamhet i Singapore kompenserar detta med ökad exportförsäljning. Den ryska verksamheten är nu omstrukturerad och bättre anpassad till rådande konjunkturläge. Personalstyrkan har reducerats och omfattande prishöjningar har implementerats. Under kvartalet ökar affärsområdet omsättningen till 53 (50) MSEK och det operativa resultatet stiger till 4 (1) MSEK.

Sammantaget är det glädjande att vår kärnverksamhet fortsätter att effektiviseras och bidrar till ökad lönsamhet. Under kvartalet förbättras både leveranssäkerhet och effektivitet i varuflödet samtidigt som Rexcell genomför sin förändringsplan utan större driftsstörningar. Detta tar vi med oss in i årets viktiga och avslutande kvartal”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director