Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2012

Regulatorisk 27 Apr 2012 08:00
Förbättrad lönsamhet inom Professional

1 januari – 31 mars 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 856 (867) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 1,5 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,78 (0,86) SEK.
  • Evolin®, Dunis nya revolutionerande dukmaterial lanserades under kvartalet.
  • Starkt, säsongsjusterat kassaflöde tack vare en reduktion av rörelsekapitalet.

Nyckeltal

MSEK3 mån
januari -mars
2012
3 mån
januari -mars
2011
12 mån
april -mars
2011/2012
12 mån
januari -december
2011
Nettoomsättning8568673 7963 807
Rörelseresultat 1)6067397404
Rörelsemarginal 1)7,0 %7,8 %10,4 %10,6 %
Resultat efter finansiella poster5055353358
Resultat efter skatt3741257261

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.


VD’s kommentar

”Konjunkturen har försvagats under ett par kvartal, framförallt i de skuldtyngda marknaderna i södra Europa. I detta ekonomiska klimat nådde Duni en omsättning på 856 MSEK vilket är en nedgång på 1,5 % i fasta växelkurser.

Det är positivt att notera att försäljningen inom vårt största affärsområde Professional fortsätter att öka, 3,4 % i kvartalet. Tillväxten i södra Europa har avtagit mot bakgrund av den tuffa ekonomiska situationen, medan Östeuropa visar en fortsatt god tillväxttakt. I de större, mogna marknaderna är försäljningsutvecklingen stabil eller något positiv.

För affärsområde Tissue var omsättningen oförändrad i jämförelse med föregående år.

Consumer (tidigare Retail) hade däremot ett svagt kvartal med ett tapp på 20 %. Det handlar om en dålig påsksäsong generellt sett, höga lager hos en del kunder och en svag marknadsposition i Norden. Detta i kombination med det förlorade private label-kontraktet (som även nämnts i tidigare rapporter) är huvudförklaringen till den svaga försäljningen.

Trots den svaga inledningen på året för Consumer ser det bättre ut för kommande kvartal. Vi har slutit ett antal nya avtal, bland annat med den stora private label-kund vi tidigare tappat, vilket kommer att påverka försäljningen positivt under framförallt det andra halvåret.

Till följd av den svaga utvecklingen inom Consumer samt ett lägre kapacitetsutnyttjande för affärsområde Tissue, i syfte att reducera lagernivån, minskade resultatet i det första kvartalet. Koncernens EBIT blev 60 MSEK, i jämförelse med 67 MSEK föregående år. För affärsområde Professional ökade rörelseresultatet med 8 MSEK till 61 MSEK, trots att investeringar i det nya dukmaterialet Evolin® belastat kvartalet. Vi befinner oss i inledningsskedet av Evolinlanseringen och försäljningen kommer att öka successivt under året.

Under kvartalet har koncernen genererat ett positivt kassaflöde tack vare en minskning av rörelsekapitalet. Detta har lett till att nettoskulden reducerats även under det säsongsmässigt svagare första kvartalet.

Dunis viktigaste utmaning är att skapa tillväxt. Flera initiativ har tagits och satsningar påbörjats med detta syfte. Från och med kvartal två introducerar Duni en ny, mer marknadsorienterad organisation som också ska ses som ett steg att skapa bättre förutsättningar för tillväxt.

Även om Duni vidtagit åtgärder för att främja försäljningsutvecklingen så räknar vi med en fortsatt avmattning av den ekonomiska aktiviteten i Europa under innevarande år”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads