Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2020

Regulatorisk 22 Oct 2020 07:45
Stark resultatförbättring jämfört med Q2

1 juli - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 251 (1 377) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 9,2 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 7,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,02 (1,71) SEK.
  • Försäljningsåterhämtning under sommarmånaderna.
  • Stark vändning av operativt resultat, från -92 MSEK i kvartal 2 till 110 MSEK i kvartal 3.
  • Högre kapacitetsutnyttjande och förbättrad täckning av fasta kostnader jämfört med det andra kvartalet.
  • Åtgärdsprogram stärker resultatet ytterligare.

1 januari - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 320 (3 990) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 16,8 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 16,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,68 (4,20) SEK.
  • Årsstämman beslutade att inte göra någon utdelning till aktieägarna.
  • Ny segmentsrapportering från årsskiftet; två segment Duni och BioPak istället för tidigare fyra affärsområden.
 

NYCKELTAL

MSEK 

3 mån
jul-sep
2020
3 mån
jul-sep
2019
9 mån
jan-sep

2020
9 mån
jan-sep
2019
12 mån
okt-sep
2019/2020
12 mån
jan-dec 2019
Nettoomsättning 1 251 1 377 3 320 3 990 4 878 5 547
Organisk tillväxt -8,4 % 0,2 % -17,8 % -0,5 % -13,3 % -0,5 %
Organisk proformatillväxt 1) -7,9 % 3,1 % -17,3 % 2,4 % -12,3 % 2,4 %
Operativt resultat 2) 110 130 98 334 297 533
Operativ rörelsemarginal 2) 8,8 % 9,5 % 3,0 % 8,4 % 6,1 % 9,6 %
Resultat efter finansiella poster  69 106 -40 258 79 377
Resultat efter skatt  48 81 -31 200 42 273

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 25-26.

 

 

VD-ord 

De negativa effekterna av Covid-19 har minskat under årets tredje kvartal. I kombination med vidtagna åtgärder har det medfört en signifikant förbättring av Duni Groups operativa resultat jämfört med det andra kvartalet.
 

Kraftigt negativa effekter av Covid-19 restriktioner under kvartal 2

De samhällsrestriktioner relaterade till Covid-19, som genomfördes av myndigheter runt om i världen i mitten av mars, ledde till en i det närmaste total nedstängning av hotell- och restaurangverksamheten på de flesta av Dunis marknader. Detta hade en starkt negativ effekt på Duni Groups försäljning och resultat, framför allt inom produktgrupperna servetter och dukar där vi är vertikalt integrerade. Denna nedstängning varade fram till mitten av maj och därefter lättades restriktionerna något med ökad efterfrågan som följd. Trots återhämtningen och ett omfattande åtgärdsprogram, uppgående till 157 MSEK, minskade Duni Groups försäljning med 39 % och det operativa resultatet föll till -92 MSEK i kvartal 2.
 

Stark återhämtning av försäljning och operativt resultat under kvartal 3

Den återhämtning som påbörjades under det andra kvartalet har fortsatt under kvartal 3. Samhällsrestriktionerna fortsätter att påverka Duni Group negativt men i en betydligt mindre utsträckning än under det andra kvartalet. Ökad efterfrågan från restauranger på bordsdukningsprodukter som bidrar till en bättre hygien har också bidragit positivt till försäljningen. Försäljningen av servetter och dukar är dock fortsatt på en betydligt lägre nivå jämfört med tidigare men med bland annat ökad extern försäljning från pappersbruket är kostnadsabsorptionen i produktionen under kvartalet på en tillfredsställande nivå. Försäljning och resultat i segmentet BioPak utvecklas väl.

Åtgärdsprogrammet, som initierades för att lindra de negativa effekterna av Covid-19, fortsätter under kvartalet att ge positiva resultateffekter. Då kapacitetsutnyttjandet i produktionen varit högre i det tredje kvartalet är dock effekten av korttidspermitteringar på en lägre nivå än under det andra kvartalet. Resultatpåverkan av åtgärdsprogrammet uppgår i kvartalet till cirka 60 MSEK.

Effekterna av ökad försäljning inom både Duni-segmentet och BioPak-segmentet tillsammans med åtgärdsprogrammet leder till att koncernen förbättrar sitt operativa resultat jämfört med det andra kvartalet med mer än 200 MSEK till 110 (130) MSEK. Den finansiella ställningen har stärkts med en nettoskuld på 1 538 MSEK vilket är 262 MSEK lägre än motsvarande period föregående år.
 

Stärkt finansiell ställning inför kvartal 4 men fortsatt hög osäkerhetsnivå

Restriktioner till följd av Covid-19 har betydande påverkan på Duni Groups försäljning. Osäkerheten är därför stor inför det fjärde kvartalet. Det är dock uppmuntrande att se att vi, trots fortsatta samhällsrestriktioner, med hjälp av goda insatser från vår organisation gjort en stark förbättring av resultatet. Oavsett den fortsatta osäkerheten ser vi därför framtiden an med tillförsikt.

::

För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, tillförordnad VD och koncernchef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04Duni AB (publ)

Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488


::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 klockan 07.45 CET.