Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2014

Regulatorisk 22 Oct 2014 08:00
Tillväxt och stark rörelsemarginal
1 juli – 30 september 2014
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 100 (936) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 12,1 %.
  • Organisk tillväxt i kärnverksamheten, valutajusterad nettoomsättning exklusive förvärv och hygienverksamhet ökar med 5,5 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,85 (1,25) SEK.
  • Förbättrad rörelsemarginal inom de tre dominerande affärsområdena.
  • Stärkt position inom flertalet marknader.
  • Beslut om att koncentrera produktionen vid Rexcell Tissue & Airlaid AB till en ort.
1 januari – 30 september 2014
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 037 (2 701) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 8,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,48 (3,43) SEK.
  • Förvärv av Paper+Design vilket rapporteras inom affärsområde Consumer från mitten av juni.
 
 
Nyckeltal
MSEK3 mån
juli-       september
2014
3 mån
juli-  september
2013
9 mån
januari-
september
2014
9 mån
januari-
september
2013
12 mån
oktober-
september
2013/2014
12 mån
januari-december
2013
Nettoomsättning1 1009363 0372 7014 1393 803
Operativt resultat1) 13288306234458385
Operativ rörelsemarginal1)12,0 %9,4 %10,1 %8,6 %11,1 %10,1 %
Resultat efter finansiella poster 11775285212423350
Resultat efter skatt 8759211161317267

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

 
 
VD’s kommentar

”Dunis tredje kvartal är historiskt starkt och innehåller förbättringar i samtliga större affärsområden. Tillväxten, som i kvartalet uppgår till 18 %, drivs i huvudsak av förvärvet av Paper+Design, volymökningar i kärnverksamheten samt av positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten, rensat för valuta- och struktureffekter, landar i nivå med vårt finansiella mål om 5 % och med en bra avslutning på året ser vi att tillväxtmålet kan uppnås. Nettofaktureringen uppgår till 1 100 (936) MSEK och det operativa resultatet ökar till 132 (88) MSEK. Nettoskulden uppgår till 1 061 (673) MSEK.

Utöver volymökning bidrar även effektiviseringar till ett bättre operativt resultat. I kvartalet lyfter rörelsemarginalen till 12,0 % (9,4 %) drivet av Paper+Design samt av förbättringar inom produktions- och logistikenheter såväl som inom våra affärsområden. I jämförelse med föregående kvartal har vi lägre andel indirekta kostnader men även effektivare flöden inom logistik. Bedömningen är att den störning som rapporterades inom logistik i föregående delårsrapport är helt återställd under det sista kvartalet 2014.

Som en konsekvens av att hygienproduktionen upphör efter det första kvartalet 2015 har beslut fattats om att koncentrera all kvarvarande produktion i Dalsland till anläggningen i Skåpafors. Verksamheten i Dals Långed kommer därför att stängas under hösten 2015. Samordningen leder till effektivisering och kapacitetsökning inom viktiga produktsegment och beräknas vara helt genomförd under hösten 2015.    

Samtliga affärsområden, undantaget Materials & Services, växer i kvartalet och vårt största affärsområde Table Top ökar försäljningen med 9,7 % i förhållande till samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen beror dels på positiva valutaeffekter men också på ökade marknadsandelar och bättre effektivitet i säljarbetet. Under året har flera lyckosamma produkter och koncept lanserats och trots en fortsatt återhållsam marknad fortsätter Table Top att växa.

Affärsområde Meal Service, som agerar i ett bättre marknadsklimat, genererar höga tillväxttal även i tredje kvartalet. Nettointäkten ökar med 10,7 % och uppgår till 140 (126) MSEK. Tillväxten ger hävstång på resultatet och rörelsemarginalen ökar till 5,4 % (2,2 %). Affärsområdets konsekventa satsningar på mer miljöanpassade segment och produkter med unik funktionalitet är drivkraften bakom förbättringen.

Paper+Design är nu integrerat i Consumer och förvärvet genererar huvuddelen av affärsområdets resultat- och försäljningsökningar i kvartalet. Övertagandet har skett utan operativa störningar och både försäljning och resultat följer den plan som fastslogs under förvärvsprocessen. Paper+Design har, i förhållande till Duni, en något tidigarelagd försäljningscykel vilket innebär att tredje kvartalet normalt är starkare än övriga kvartal. Consumer når en nettoomsättning på 249 (123) MSEK med ett operativt resultat på 22 (-4) MSEK.

Affärsområde New Markets har, i kvartalet, en lägre tillväxt än övriga affärsområden. Nettoförsäljningen uppgår till 50 (47) MSEK med ett operativt resultat på 1 (2) MSEK. Framförallt påverkas affärsområdet negativt av utvecklingen i Ryssland där en allt svagare rubel minskar efterfrågan på importerade produkter. I övriga exportmarknader har vi en positiv utveckling i linje med tidigare kvartal.

Inom Materials & Services följer vi den utfasningsplan av produktion av hygienartiklar som etablerades i början av året. Försäljningen för kvartalet uppgår till 116 (142) MSEK och det operativa resultatet minskar till 4 (9) MSEK.  

Tredje kvartalet är historiskt starkt och det är glädjande att både struktureffekter och förbättringar i kärnverksamheten bidrar till tillväxt och ökat operativt resultat”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

 
 
För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24