Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2008

Regulatorisk 29 okt 2008 08:00
Fortsatt förbättring av den underliggande lönsamheten.

1 januari – 30 september 2008
• Nettoomsättningen ökade med 3,3 % till 2 954 (2 860) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 4,8 % till 260 (248) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade till 8,8 % från 8,7 %.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 212 (96) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 155 (41) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 3,30 (0,87) SEK.
• En fortsatt stabil utveckling inom affärsområdet Professional.

1 juli – 30 september 2008
• Nettoomsättningen ökade med 0,7 % till 973 (966) MSEK.
• Rörelseresultatet minskade med 14,4 % till 83 (97) MSEK.
• Rörelseresultatet inkluderar en orealiserad värderingseffekt av derivat om -18 (3) MSEK, på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 53 (38) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,12 (0,81) SEK.

VDs kommentar

”I förra kvartalsrapporten signalerade vi en ökad osäkerhet kring marknadsutvecklingen inför hösten. Sedan dess har vi bevittnat en minst sagt dramatisk händelseutveckling på de finansiella marknaderna vilket nu även får följder för den reala ekonomin. Redan under sommarmånaderna noterades en stagnation eller nolltillväxt på ett par viktiga marknader i Europa.

För Dunis del kan vi konstatera en svag tillväxt under tredje kvartalet om 0,7 %. Avvikelsen från första halvåret härrör dock främst från affärsområdena Retail och Tissue. Vårt huvudområde, Professional, har haft en tillfredsställande försäljningsutveckling med en tillväxt på 3,8 % att jämföra med ett starkt tredje kvartal föregående år.

En svagare marknad noteras i Storbritannien, där också valutan slår negativt, samt i södra Europa och Danmark. Viktiga marknader som Tyskland, Benelux och övriga Norden visar en fortsatt god utveckling. Vidare fortsätter vi att växa i östra Europa, framförallt i Ryssland.

När det gäller Retail har vi haft en besvärlig marknadssituation i Storbritannien. Vidare har försäljningsutvecklingen varit svag i Norden. Men trots en svagare försäljning fortsätter lönsamheten att förbättras något tack vare en bättre kund- och produktmix.

Inom Tissue har vi också haft en något svagare försäljningsutveckling. Leverans-volymerna har under kvartalet till viss del påverkats av en övergångseffekt i samband med att ett generationsskifte på produktsidan inom hygien inletts.

Det är viktigt att poängtera att det under-liggande resultatet i kvartalet visar på en fortsatt förbättring. På grund av att Duni inte tillämpar så kallad säkringsredovisning fick vi en bokföringsmässig förlust (-18 MSEK) vid kvartalets utgång när våra terminskontrakt omvärderas till marknadspris.

Införsäljningen för den för Duni mycket viktiga julsäsongen har startat väl under september månad.

Den finansiella krisen har nu definitivt nått Europa. Mot bakgrund av detta har kostnads-sidan kommit mer i fokus och vi har initierat åtgärder för att trimma dessa, dock med ambitionen att upprätthålla vår säljkraft”, säger Fredrik von Oelreich, VD, Duni.

Downloads