Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2022

Regulatorisk 15 Jul 2022 12:00
Resultatförbättring och ökad efterfrågan

1 april – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 724 (1 124) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 53,4 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 47,1 %.
  • Det operativa resultatet uppgick till 91 (58) MSEK.
  • Ökad efterfrågan leder till bra återhämtning för affärsområde Duni och fortsatt tillväxt för BioPak.
  • Marginalerna är pressade av ett signifikant kostnadstryck som fortsätter att öka in i det tredje kvartalet.
  • Underliggande tydlig resultatförbättring mot föregående år som innehöll stora statliga pandemistöd.

      

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
apr-jun
2022
3 mån
apr-jun
2021
6 mån
jan-jun
2022
6 mån
jan-jun
2021
12 mån
jul-jun

21/22
12 mån
jan-dec
2021
Nettoomsättning 1 724 1 124 3 167 2 056 6 172 5 061
Organisk tillväxt 47,2 % 40,7 % 48,1 % 2,4 % 35,2 % 14,4 %
Operativt resultat 1) 91 58 142 18 404 279
Operativ rörelsemarginal 1) 5,3 % 5,2 % 4,5 % 0,9 % 6,5 % 5,5 %
Rörelseresultat, EBIT 67 43 93 -14 279 173
EBIT marginal 3,9 % 3,8 % 2,9 % -0,7 % 4,5 % 3,4 %
Resultat efter finansiella poster  60 34 72 -38 243 133
Resultat efter skatt 49 18 55 -33 165 77
Resultat per aktie efter utspädning 1,02 0,38 1,13 -0,73 3,48 1,62
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 16,7 % 8,9 % 16,7 % 8,9 % 16,7 % 14,4 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 28-30.

VD-ord 

Försäljningsökning med 53 % i andra kvartalet

Vi ser nu en stark återhämtning i HoReCa-branschen efter att flertalet restriktioner slopats. Detta har direkt lett till en försäljningsåterhämtning, dock med en viss fördröjning då bland annat Tyskland bibehöll sina restriktioner längre än övriga länder. Alla regioner växer under kvartalet där region Central sticker ut med en tillväxt på 77,8 % i fasta växelkurser. Branschen utmanas just nu av personalbrist som på många håll leder till begränsade öppettider och sittplatser.

Koncernens försäljning uppgick till 1 724 (1 124) MSEK, vilket i fasta valutakurser motsvarar en försäljningsökning med 47,1 %. Försäljningen jämfört med andra kvartalet 2019 steg med 27 % i samma valuta.

Affärsområde Duni ökade med 85 % i fasta valutakurser jämfört med samma period föregående år. Störst ökning kommer från hotell- och restaurangbranschen där Duni växer med 130 %, vilket förklaras av lättade restriktioner som ger ökade volymer men även genom prisökningar.

Affärsområde BioPak växte med 16 % och förklaras av prisökningar samt viss tillväxt. I samband med lättade restriktioner ökar antalet event, fester och catering vilket innebär att efterfrågan på koppar, glas och bestick ökar.

Förbättrat operativt resultat, trots kostnadstryck

Det operativa resultatet för kvartalet visar en tydlig förbättring mot samma period föregående år och uppgick till 91 (58) MSEK. Det är främst affärsområde Duni som bidrar till förbättringen, som ökade sitt operativa resultat till 71 (-3) MSEK. Affärsområde BioPaks operativa resultat minskade till 20 (62) MSEK. Nedgången drivs främst av ökade lagerkostnader och höga frakt- och energikostnader, vilka ännu inte kompenserats med prishöjningar.

Vi har fortsatt en god leveranssituation men bruttomarginalen pressas av kostnadsökningar. Kvartalets prishöjningar uppgick till cirka 115 MSEK men kompenserar inte fullt ut för det kraftiga inflationstryck som nu slår igenom. Ytterligare prisökningar har aviserats och väntas ge full effekt från januari 2023. Trots det oroliga geopolitiska läget, med kraftig inflation som följd, ser vi en normaliserad efterfrågan i nivå med 2019.

Under kvartalet har vi på styrelsens uppdrag tagit vidare steg i processen att utvärdera olika strategiska alternativ för att optimera det långsiktiga värdet av BioPak Pty Ltd och dess dotterbolag, ”BioPak Group”.

Initiativ för en mer hållbar framtid

Vi fortsätter vårt arbete mot våra tre hållbarhetsmål och vår vision om att bli fullt cirkulära med nettonoll koldioxidutsläpp för scope 1 & 2, samt i linje med science based targets för scope 3 till 2030. Under kvartalet har vi bland annat slutfört rapporteringen till UN Global Compact, som medlem i deras ”Early Adopter” program. Vi har även säkerställt standardiserade storlekar på ytteremballage vilket möjliggör fler produkter per pall, effektivare logistikkedja samt lägre klimatpåverkan. Dessutom har vi utökat investeringen i solceller. Denna gång på vår produktionsenhet i Bangkok, Thailand. Vi har även påbörjat ett projekt för att mäta vår scope 3 påverkan, vilket är en viktig pusselbit för att nå våra hållbarhetsmål. Slutligen kan jag med glädje meddela att 17 kollegor valt att bli hållbarhetsambassadörer. Efter genomförd utbildning kommer de att stödja och motivera organisationen till ett än bättre hållbarhetsarbete.

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

:: 

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se 
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 klockan 12.00 CET.