Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2020

Regulatorisk 15 jul 2020 07:45
Kraftig initial volymminskning, följt av en successiv återhämtning

1 april - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 820 (1 348) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 39,2 %. Juste-rat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 39,1 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,84 (1,41) SEK.
 • Volymminskningen på grund av kraftiga restriktioner och nedstängningar inom hotell- och restaurangsektorn, kopplat till Covid-19, är den främsta förklaringen till resultatet.
 • Successiv försäljningsåterhämtning från en nedgång på 54 % i april till 18 % i juni.
 • Gradvis förbättring av det operativa resultatet under kvartalet, upp till break-even nivå i juni månad.
 • Kraftfullt åtgärdsprogram anpassat till volymnedg��ngen ger en dämpande effekt.


1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 069 (2 612) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 20,8 %. Ju-sterat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 21,2 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,41 (2,49) SEK.
 • Stark start på året för Duni-segmentet vände under mars med införande av Covid-19 restriktioner. BioPak-segmentet redovisar ett stabilt resultat.
 • Årsstämman den 12 maj beslutade att ingen utdelning skulle betalas ut och att det belopp som stod till stäm-mans förfogande skulle överföras i ny räkning.
 • Ny segmentsrapportering från den 1 januari; två segment, Duni och BioPak, istället för tidigare fyra affärsom-råden.
 

NYCKELTAL

MSEK 

3 mån
apr-jun
2020
3 mån
apr-jun
2019
6 mån
jan-jun

2020
6 mån
jan-jun
2019
12 mån
jul-jun
2019/2020
12 mån
jan-dec 2019
Nettoomsättning 820 1 348 2 069 2 612 5 004 5 547
Organisk tillväxt -40,1 % -2,1 % -22,6 % -0,9 % -11,9 % -0,5 %
Organisk proformatillväxt 1) -39,4 % 1,0 % -22,1 % 2,1 % -9,6 % 2,4 %
Operativt resultat 2) -92 111 -12 203 317 533
Operativ rörelsemarginal 2) -11,2 % 8,2 % -0,6 % 7,8 % 6,3 % 9,6 %
Resultat efter finansiella poster  -120 86 -91 152 133 377
Resultat efter skatt  -87 67 -65 119 89 273

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 25-26.


 

VD- ord

Covid-19 restriktioner medförde en kraftigt reducerad aktivitet inom restaurang- och hotell-sektorn. Det resulterade i en minskning av vår försäljning med 39 % och därmed en förlust i kvartalet. I takt med lättade restriktioner och effekter av vårt åtgärdsprogram såg vi en gradvis förbättring under kvartalet.

Covid-19 påverkan på marknaden

Under inledningen av det andra kvartalet hade de flesta länder väldigt strikta Covid-19 restriktioner vilket kraftigt reducerade aktiviteten inom våra viktiga kundsegment, hotell och restaurang. Under slutet av maj och i juni har restriktionerna successivt lättats och restauranger tillåts ha öppet med begränsningar i form av till exempel social distansering och mer omfattande hygienrutiner. Koncernens produktkategorier inom detaljhandeln har också påverkats negativt på grund av exempelvis färre sociala evenemang men inte i samma omfattning. På den positiva sidan har många restauranger ställt om till att också erbjuda take-away-lösningar vilket har medfört att denna marknad ökat under kvartalet.

Gradvis bättre försäljningsutveckling i kvartalet

Försäljningsutvecklingen har gradvis förbättrats, från en nedgång på 54 % i april till 18 % i juni, och har i stort utvecklats i linje med den totala marknaden. I början av kvartalet hade vi en kraftig försäljningsminskning inom Duni-segmentets hotell- och restaurangsektor, som successivt har förbättrats i linje med lättade restriktioner. Dunis försäljning till detaljhandeln såg en nedgång medan försäljningen har varit stabil för BioPak-segmentet som haft en ökning inom take-away men minskning inom eating & drinking.

Trots volatila volymer har vi lyckats behålla en tillfredställande leveransförmåga och kundservice. Vi har även ställt om till digital kundkommunikation och kundbearbetning för att stärka vår marknadsposition trots besöksförbud på många håll. Slutligen har vi ett erbjudande som restaurangkunderna uppskattar om möjligt ännu mer nu. Vi har fokuserat på behovet av att skapa en mer hygienisk restaurangupplevelse med hjälp av bland annat våra olika duk- och servettlösningar och vi stärker även deras erbjudande med bra produktkoncept inom take-away.Totalt sett indikerade vi i delårsrapporten för kvartal ett att vår försäljning under det andra kvartalet riskerade att mer än halveras. Tack vare lättade restriktioner och vårt säljdrivande arbete blev utvecklingen lite bättre med en försäljningsnedgång på 39 % i fasta växelkurser.

Åtgärdsprogrammet har gett tydlig effekt

Det operativa resultatet uppgick till -92 (111) MSEK och förbättrades gradvis under kvartalet upp till break-even nivå i juni.

Under mars månad introducerades ett åtgärdsprogram för att anpassa produktionskapacitet och kostnader efter den lägre efterfrågan. Programmet fick omedelbar verkan och har medfört kostnadsreduceringar under det andra kvartalet på 157 MSEK (inklusive statliga stöd). I takt med lättade restriktioner och därmed ökad försäljning och produktion har vi börjat minska på omfattningen av åtgärdsprogrammet.

Arbetet för goda hygienrutiner inom bolaget har fungerat utmärkt i kvartalet med inga bekräftade Covid-19 fall i organisationen, vilket är mycket glädjande.

Förväntad förbättring i linje med fortsatt lättade restriktioner

Det råder stor osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen gällande Covid-19 och vilken påverkan denna pandemi har på både kort och lång sikt. Vi arbetar framåtriktat med olika scenarion och planer men kan idag bara hoppas på att smittspridningen börjar avta.

Duni Group har en fortsatt god finansiell ställning och likviditet. Tillsammans med en stark organisation och ett erbjudande väl anpassat efter marknadens behov ser jag med tillförsikt på tiden framöver. 

::

För ytterligare information kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00

Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 07.45 CET.