Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2022

Regulatorisk 27 Oct 2022 07:45
Försäljningen ökar, i ett kvartal utan restriktioner

1 juli - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 834 (1 453) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 26,2 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 19,2 %.
  • Det operativa resultatet uppgick till 154 (151) MSEK, ett historiskt starkt resultat.
  • Inflation och höga elpriser fortsätter vara en utmaning, ytterligare prisökningar aviserade i kvartalet.

1 januari – 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 002 (3 509) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 42,5 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 36,2 %.
  • Det operativa resultatet uppgick till 296 (169) MSEK.
  • En positiv trend inom såväl försäljnings- som resultatutveckling, efter en pandemipåverkad inledning av året.

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
jul-sep
2022
3 mån
jul-sep
2021
9 mån
jan-sep
2022
9 mån
jan-sep
2021
12 mån
okt-sep

21/22
12 mån
jan-dec
2021
Nettoomsättning 1 834 1 453 5 002 3 509 6 553 5 061
Organisk tillväxt 19,2 % 17,4 % 36,2 % 8,1 % 35,0 % 14,4 %
Operativt resultat 1) 154 151 296 169 406 279
Operativ rörelsemarginal 1) 8,4 % 10,4 % 5,9 % 4,8 % 6,2 % 5,5 %
Rörelseresultat, EBIT 132 135 226 122 276 173
EBIT marginal 7,2 % 9,3 % 4,5 % 3,5 % 4,2 % 3,4 %
Resultat efter finansiella poster  120 128 192 90 235 133
Resultat efter skatt 87 102 142 68 151 77
Resultat per aktie efter utspädning 1,84 2,16 2,97 1,43 3,16 1,62
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 16,1 % 10,8 % 16,1 % 10,8 % 16,1 % 14,4 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 31-33.

VD-ord

Försäljningsökning med 26 % i tredje kvartalet

Det tredje kvartalet var det första hela kvartalet sedan pandemin startade som inte varit påverkat av några restriktioner. Vi ser att återhämtningen för HoReCa-marknaden, som startade redan i det andra kvartalet, fortsätter och leder till en försäljningsökning om 26,2 % i det tredje kvartalet. Alla regioner växer men region Rest of World, med BioPak Australien, sticker ut med en ökning på 61 %.

Koncernens försäljning i kvartalet uppgick till 1 834 (1 453) MSEK. I fasta växelkurser steg försäljningen jämfört med det tredje kvartalet 2019 med 30,8 %.

Affärsområde Duni ökade sin försäljning med 16,3 % i fasta valutakurser jämfört med samma period föregående år. Ökningen kommer främst från att det inte varit några restriktioner i kvartalet men även från implementerade prisökningar.

Affärsområde BioPak växte med 23,2 % i fasta valutakurser vilket förklaras med prisökningar och ökade volymer. Det är främst marknaden i Australien som växt kraftigt under kvartalet.

Operativt resultat på 154 MSEK - historiskt högt

Det operativa resultatet för kvartalet uppgick till 154 (151) MSEK vilket är det historiskt bästa redovisade operativa resultatet för kvartal tre. Precis som i det andra kvartalet är det främst affärsområde Duni som bidrar till förbättringen och ökar sitt operativa resultat till 115 (96) MSEK. Affärsområde BioPaks operativa resultat minskade till 39 (50) MSEK. Nedgången beror på ökade lagerkostnader och höga frakt- och energikostnader inom den europeiska verksamheten. Den europeiska marknaden är fortsatt mer påverkad av dessa faktorer än den australiska verksamheten som bidrar positivt.

Kvartalets totala prishöjningar uppgick till cirka 170 MSEK men kompenserar inte fullt ut för det kraftiga inflationstryck som nu slår mot alla våra marknader. Ytterligare prishöjningar är därför aviserade och väntas ge full effekt från början av nästa år.  

Science Based Targets - ett viktigt steg framåt

Under kvartalet har vi fastställt Science Based Targets (SBT) för att säkerställa det fortsatta arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare och tar därmed nästa steg mot det övergripande målet att nå nettonoll koldioxidutsläpp för Scope 1 & 2 till 2030. Genom att gå med i SBT initiativet blir koncernens klimatarbete mer transparent och även granskat av externa experter. Vi ser ett något högre Carbon intensity index för kvartalet till följd av ökad produktion men fortsatt god utveckling för helåret 2022, tack vare omställningen till förnybar elektricitet för samtliga produktionsenheter i Europa.   

Omvärldsläget i Europa

Vi ser en stark oro i vår omvärld och ett svårbedömt läge speciellt i Europa där en ökad inflation, bland annat drivet av dramatiska energipriser, kan påverka våra slutkonsumenters konsumtionsmönster. Vi upplever samtidigt en stor vilja att, efter över två år av restriktioner, återigen kunna umgås och socialisera över mat och dryck.

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group

::

För ytterligare information kontakta:

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 07.45 CET.