Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2014

Regulatorisk 13 feb 2015 07:45
Operativ rörelsemarginal över 11 % för helåret

1 oktober – 31 december 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 211 (1 102) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,8 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,31 (2,25) SEK.
  • Operativa resultatet förbättrat inom alla affärsområden med undantag av New Markets som påverkats negativt av Ryssland.
  • Fortsatt positivt kassaflöde bidrar till stärkt balansräkning.

1 januari – 31 december 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 249 (3 803) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7,5 %.
  • Organisk tillväxt i kärnverksamheten, valutajusterad nettoomsättning exklusive förvärv och hygienverksamhet ökar med 3,9 %.
  • Operativ rörelsemarginal för första gången över 11 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,80 (5,68) SEK.
  • Förvärv av Paper+Design vilket rapporteras inom affärsområde Consumer från mitten av juni.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 (4,00) kronor per aktie.

Nyckeltal

MSEK3 mån
oktober-
december
2014
3 mån
oktober-
december
2013
12 mån
januari-
december
2014
12 mån
januari-
december
2013
Nettoomsättning1 2111 1024 2493 803
Operativt resultat1) 169152475385
Operativ rörelsemarginal1) 14,0 %13,8 %11,2 %10,1 %
Resultat efter finansiella poster 152138437350
Resultat efter skatt 109106319267

1)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

Årets avslutande kvartal följer trenden från tidigare kvartal med tillväxt och resultatförstärkning i förhållande till föregående år.  Försäljningsökningen, som sammantaget uppgår till 109 MSEK, påverkas positivt av valutor och förvärv men skall också ses i ljuset av en tilltagande osäkerhet i vår omvärld. Periodens nettofakturering uppgår till 1 211 (1 102) MSEK och operativt rörelseresultat ökar till 169 (152) MSEK. Den operativa rörelsemarginalen ökar till 14,0 % (13,8 %).

För året som helhet ökar försäljningen med 7,5 % i jämförbara valutor. Nettoomsättningen uppgick till 4 249 (3 803) MSEK och den operativa rörelsemarginalen ökar till 11,2 % (10,1 %). Den organiska tillväxten rensat för valuta- och struktureffekter landade på cirka 4 %. Inledningen på kvartal fyra blev försäljningsmässigt något svagare men avslutningen hade en tillväxt väl i linje med tidigare kvartal. Under de två senaste kvartalen har vi sett en tilltagande osäkerhet i vår omvärld. Turbulensen i, och omkring Ryssland, ger en direkt påverkan på vår ryska verksamhet som även medfört en återhållsamhet på övriga marknader. Däremot har leveransförmågan till kund stabiliserats och under kvartalet når vi en tillfredställande nivå på samtliga marknader. Logistikstörningen som tidigare rapporterats är nu helt återställd.

Affärsområde Table Top ökar försäljningen till 604 (576) MSEK med ett operativt resultat på 126 (116) MSEK. Efter en svag inledning bidrog bland annat en attraktiv julkollektion till en betydligt starkare avslutning. Sammantaget växer affärsområdet med 0,3 % i fasta valutakurser. Södra Europa och Storbritannien påvisar en stark lokal tillväxt samtidigt som östra och centrala Europa uppvisar en liten nedgång.

Meal Service fortsätter att växa snabbare än marknaden. Under kvartalet ökar försäljningen till 144 (132) MSEK och det operativa resultatet till 6 (4) MSEK. Meal Service drar fördel av en växande catering- och take-away- marknad där framgångsrika satsningar på koncept- och produktutveckling ökat våra marknadsandelar.

Affärsområde Consumer växer med 39 % i kvartalet och tillväxten genereras främst från förvärvet av Paper+Design. Försäljningen ökar till 322 (220) MSEK och det operativa resultatet till 32 (27) MSEK. Övertagandeprocessen av Paper+Design är helt genomförd och fokus ligger nu på att ytterligare effektivisera samarbetet mellan bolagen. Ett inledande synergiprogram, vilket bland annat berört områden som inköp, sortiment och administration, har inletts under andra halvan av 2014.      

New Markets påverkas av turbulensen i Ryssland och den försvagade rubelkursen har bland annat medfört kraftigt ökade inköpskostnader för det ryska bolaget. Marknadsläget utvärderas löpande och ytterligare aktiviteter, utöver de prisökningar mot kund som redan initierats, kan inte uteslutas. Försäljningen för affärsområdet uppgår till 54 (56) MSEK och det operativa resultatet minskar till 0 (3) MSEK.

Inom Materials & Services följer vi den sedan tidigare kommunicerade utfasningsplanen. Hygienproduktionen kommer att avslutas efter första kvartalet 2015 och därefter överförs produktionen i Dals Långed till enheten i Skåpafors. Affärsområdets omsättning i kvartalet minskar till 87 (118) MSEK samtidigt som det operativa resultatet ökar till 6 (2) MSEK. 

Under 2014 har vi genomfört en rad viktiga förändringar vilket gör oss väl rustade inför 2015. Samtidigt ser vi en tilltagande oro i vår omvärld vilket kan påverka både köpkraft och konsumtionsvilja”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.