Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 21 May 2024 06:30

Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 21 maj 2024 i Malmö.

Duni AB:s årsstämma den 21 maj 2024 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första delutbetalningen fastställdes den 23 maj 2024, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen fastställdes vara den 12 november 2024. Den första delutbetalningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 28 maj 2024 och den andra delutbetalningen den 15 november 2024.

Årsstämman beslutade att fastställa respektive framlagda redovisningshandlingar och ersättningsrapport.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex. Morten Falkenberg, Sven Knutsson, Pia Marions, Viktoria Bergman, Janne Moltke-Leth och Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseledamöter. Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 315 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 630 000 kronor till styrelseordförande och med 337 000 kronor vardera till övriga fem stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 138 000 kronor, övriga ledamöter 68 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 71 500 kronor, övriga ledamöter 33 000 kronor vardera.

Årsstämman fastställde beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt  godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Johan Rönnbäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Morten Falkenberg (ordförande), Sven Knutsson, Thomas Gustafsson och Janne Moltke-Leth till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson, Thomas Gustafsson och Viktoria Bergman.

DUNI AB (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, +46 40-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com                         
Katja Margell, IR and Communications Director, +46 76-819 83 26, katja.margell@duni.com

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelade på 22 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com