BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Regulatorisk 9 feb 2024 07:45

God lönsamhet på stabilare marknad

1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 971 (1 974) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsminskning om 0,2 %. Justerat för valutakurs- förändringar minskade nettoomsättningen med 4,9 %.
  • Bruttoresultatet uppgick till 523 (401) MSEK vilket var en ökning med 31 % i absoluta tal jämfört med samma period föregående år.
  • Det operativa resultatet uppgick till 191 (153) MSEK vilket motsvarar en ökning på 24,7 % jämfört med samma period föregående år.
  • Engångseffekter på cirka 20 MSEK kopplade till produktlanseringar och förvärvskostnader ger högre indirekta kostnader.
  • Affärsområdena har fått deskriptiva namn för att inte blandas ihop med koncernens varumärken. Affärsområde Duni har fått namnet Dining solutions och affärsområde BioPak har fått namnet Food packaging solutions.

1 januari - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 718 (6 976) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning om 10,6 %. Justerat för valuta- kursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,2 %.
  • Bruttomarginalen uppgick till 23,9 (18,9) % och det operativa resultatet uppgick till 716 (450) MSEK med en operativ rörelsemargi- nal på 9,3 (6,4) %.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (3,00) SEK per aktie att delas upp på två utbetalningar.


Nyckeltal
MSEK
3 mån
okt-dec
2023
3 mån okt-dec 2022 12 mån
jan-dec
2023
12 mån
jan-dec
2022
Nettoomsättning 1 971 1 974 7 718 6 976
Organisk tillväxt 1) -4,9 % 19,1 % 5,2 % 30,9 %
Operativt resultat 1) 191 153 716 450
Operativ rörelsemarginal 1) 9,7 % 7,8 % 9,3 % 6,4 %
Rörelseresultat, EBIT 172 100 648 326
EBIT marginal 8,7 % 5,1 % 8,4 % 4,7 %
Resultat efter finansiella poster 164 91 593 283
Resultat efter skatt 83 59 443 201
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,65 1,28 8,30 4,25
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 31,5 % 16,6 % 31,5 % 16,6 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidan 26-27.

VD-ord

Tillväxt och ökad lönsamhet under året
Året har präglats av en stabilare marknad med tillväxt och ökad lönsamhet som följd. Fokus har legat på att hantera för- hållandet mellan pris och kostnader i en stigande och sedan delvis sjunkande inflationsmiljö. Samtidigt har aktivitetstakten varit hög med många nya produktlanseringar och fortsatta hållbarhetsinvesteringar inom framförallt produktion och logistik.

Trots en turbulent omvärld, som resulterat i minskat utrymme i hushållsekonomin för många konsumenter, har människor fortsatt att äta ute. Beteendet speglar också den långsiktiga trenden av förändrade konsumtionsmönster som har utveck- lats i framför allt urbana stadsmiljöer. Tillväxten, i relation till tidigare två år, har nu dock dämpats beroende på den kraftiga ökning i efterfrågan som uppstod i samband med pandemin.

Stabilt fjärde kvartal
Koncernens försäljning under det fjärde kvartalet låg i linje med samma period föregående år och uppgick till 1 971 (1 974) MSEK. Efterfrågan i kvartalet var fortsatt något dämpad med marginellt minskande volymer inom framförallt dagligva- ruhandeln. Den viktiga julförsäljningen till HoReCa-markna- den har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som före pandemin. Den operativa rörelsemarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 9,7 % (7,8) och närmar sig bolagets finan- siella mål och nivåerna innan pandemin. Det operativa resul- tatet uppgick till 191 (153) MSEK och ökade med 25 %, trots vissa engångsposter som belastar kvartalet.

Lönsamhet och expansion i affärsområdena
De löpande effektiviseringarna i den vertikalt integrerade pro- duktionskedjan inom affärsområde Dining solutions har gett en ökad lönsamhet när volymerna kommit tillbaka efter pan- demin. I kombination med kostnadskompenserade prisjuste- ringar har detta resulterat i ett rekordår. Det operativa resulta- tet stärktes i samtliga kvartal mot jämförelseperioden, vilka dessutom är historiskt starka kvartal.

Affärsområde Food packaging solutions försäljning och ope- rativa resultat för helåret låg i linje med föregående år. Framåt ser vi att förpackningsmarknaden utvecklas aktivt med nya innovativa material och cirkulära lösningar. När allt fler länder efterfrågar återanvändbara serveringsartiklar på restauranger är Duni Group med i utformningen av dessa lösningar. Bland annat med vårt egenutvecklade system Idun och genom minoritetsägande i tyska Relevo och spanska Bumerang, som båda fokuserar på återanvändning. Vi accelererar nu även expansionen i Asien- och Stillahavsregionen med bland annat BioPak Groups förvärv av Nya Zeeländska Decent Packaging.* Förvärvet har tydliga synergier inom erbjudandet för innova- tiva och hållbara förpackningslösningar. Decent Packaging omsätter cirka 150 MSEK med en lönsamhet i linje med Duni Group. Det är tillfredsställande att se att koncernen fortsätter att expandera inom hållbara förpackningslösningar, nu också med ett nytt säljkontor i Hong Kong. Hållbara förpacknings- lösningar är en marknad som förväntas växa globalt med 5-15% årligen i takt med omställningen av vår livsmedelsförsörj- ning under det kommande årtiondet.

Stark finansiell ställning
Duni Group har en stark finansiell ställning också efter förvär- vet av Decent Packaging. En låg skuld och ett starkt kassa- flöde ger ett utökat handlingsutrymme. I det sammanhanget är det värt att notera styrelsens förslag på utdelning om 5,00 SEK per aktie.

Trots en fortsatt geopolitisk instabilitet och ekonomisk utma- ning för många konsumenter ser vi med tillförsikt fram emot 2024.

Robert Dackeskog,
VD och koncernchef, Duni Group

För ytterligare information kontakta

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO 040-10 62 00
magnus.carlsson@duni.com

Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör 076-819 83 26
katja.margell@duni.com

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00 www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda fördelade på 22 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 klockan 07.45 CET.