KOMMUNIKÉ FRÅN DUNI AB:S ÅRSSTÄMMA

Regulatorisk 16 May 2023 05:30

Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 16 maj 2023 i Malmö.

Duni AB:s årsstämma den 16 maj 2023 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första delutbetalningen fastställdes fredagen den 19 maj 2023, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen fastställdes vara tisdagen den 14 november 2023. Den första delutbetalningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 24 maj 2023 och den andra delutbetalningen fredagen den 17 november 2023.

Årsstämman beslutade att fastställa respektive framlagda redovisningshandlingar och ersättningsrapport.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex. Morten Falkenberg, Sven Knutsson, Pia Marions och Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseledamöter. Viktoria Bergman och Janne Moltke-Leth valdes in som nya styrelseledamöter. Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 240 500 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 610 500 kronor till styrelseordförande och med 326 000 kronor vardera till övriga fem stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 132 000 kronor, övriga ledamöter 65 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 69 000 kronor, övriga ledamöter 32 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Morten Falkenberg (ordförande), Sven Knutsson och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson och Thomas Gustafsson.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, +46 40-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, +46 76-819 83 26, katja.margell@duni.com

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framförallt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Dunigroup.se.