Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk 11 Apr 2023 10:40

 I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 16 maj 2023.

 

Aktieägarna i Duni AB (publ), org. nr. 556536-7488, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00 på Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

 

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Dunis bolagsordning.

 

För ytterligare information:
Magnus Carlsson, CFO

Tel: 040–10 62 00

 

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

 

Aktieägarna i Duni AB (publ), org. nr. 556536-7488, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00 på Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

 

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Dunis bolagsordning.

 

Registrering och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

 

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2023, och

 

 • senast den 10 maj 2023 anmäla sig till stämman. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, ”Årsstämma”, Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö, per e-mail till bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

 

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.dunigroup.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 10 maj 2023.

 

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt denna punkt A). Det innebär att en anmälan genom endast poströstning enligt nedan inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

 

Deltagande genom poströstning

 

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2023, och

 

 • senast den 10 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Duni AB tillhanda senast den dagen. 

 

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.dunigroup.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Duni AB, ”Årsstämma” Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö eller med e-post till bolagsstamma@duni.com. Ifyllt formulär ska vara Duni AB tillhanda senast den 10 maj 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.dunigroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 8 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
 10. a)  Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
  c)  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 12. Redogörelse för valberedningens arbete
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 14. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
 15. Fastställande av arvode till revisor
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
   a. Omval av Thomas Gustafsson
   b. Omval av Morten Falkenberg
   c. Omval av Sven Knutsson
   d. Omval av Pia Marions
   e. Nyval av Viktoria Bergman
   f.  Nyval av Janne Moltke-Leth
   g. Omval av Thomas Gustafsson till styrelseordförande
 17. Val av revisor
 18. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
 19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Thomas Gustafsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

 

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,50 kr per aktie för att uppnå ett mer balanserat kassaflöde i förhållande till Dunis säsongsvariation. Avstämningsdag för den första delutbetalningen föreslås vara den 19 maj 2023, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen föreslås vara den 14 november 2023. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas den första delutbetalningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 24 maj 2023 och den andra delutbetalningen den 17 november 2023.

 

Punkt 13-17 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att omval ska ske av styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson och Pia Marions samt nyval av Viktoria Bergman och Janne Moltke-Leth. Vidare föreslår valberedningen omval av Thomas Gustafsson som styrelseordförande. Pauline Lindwall har avböjt omval.

 

Information om samtliga ledamöter som föreslås för om- och nyval, samt valberedningens motiverade yttrande, kommer i samband med kallelsen att finnas tillgängligt på Dunis hemsida, www.dunigroup.se.

 

Valberedningen föreslår att arvodena ska utgå med 610 500 kr (590 000 kr) till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter som utsetts av stämman med 326 000 kr (315 000 kr) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 69 000 kr (67 000 kr) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 32 000 kr (31 000 kr) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 132 000 kr (128 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och med 65 000 kr (60 000 kr) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

 

Valberedningen har vidare föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

 

Punkt 18 - Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2023. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Duni AB, Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com.

 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska vara tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.dunigroup.se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

 

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier.

 

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Malmö i april 2023

DUNI AB (publ)

Styrelsen

 

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva och hållbara produkter och tjänster för dukning (varumärket Duni) samt take-away för mat och dryck (varumärket BioPak). De två varumärkena marknadsförs på mer än 40 marknader. Koncernen har cirka 2 200 anställda i 21 länder med huvudkontor i Malmö och produktionsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE 0000616716. Dunigroup.com