Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2023

Regulatorisk 14 Jul 2023 12:00

Förbättrade marginaler i starkt kvartal

1 april – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 936 (1 724) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning på 12,3 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,6 %.
  • Bruttoresultatet uppgick till 440 (283) MSEK, en ökning med 55 % i absoluta tal jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen ökade med 6 procentenheter.
  • Det operativa resultatet uppgick till 170 (91) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 87,1 % jämfört med samma period föregående år.
  • Kvartalet uppvisade ett starkt kassaflöde med en minskad nettoskuld.


 

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
apr-jun
2023
3 mån
apr-jun
2022
6 mån
jan-jun
2023
6 mån
jan-jun

2022
12 mån
jul-jun
22/23
12 mån
jan-dec
2022
Nettoomsättning 1 936 1 724 3 813 3 167 7 621 6 976
Organisk tillväxt 5,9 % 47,2 % 14,0 % 48,1 % 16,6 % 30,9 %
Operativt resultat 1) 170 91 300 142 607 450
Operativ rörelsemarginal 1) 8,8 % 5,3 % 7,9 % 4,5 % 8,0 % 6,4 %
Rörelseresultat, EBIT 154 67 265 93 498 326
EBIT marginal 8,0 % 3,9 % 7,0 % 2,9 % 6,5 % 4,7 %
Resultat efter finansiella poster  144 60 238 72 449 283
Periodens resultat 120 49 211 55 357 201
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,20 1,02 3,86 1,13 6,97 4,25
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 22,2 % 16,7 % 22,2 % 16,7 % 22,2 % 16,6 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 28-30. 


VD-ord 

”Under andra kvartalet såg vi en förbättrad marginal vilket bidrog till ett historiskt starkt resultat” 

Fortsatt god efterfrågan
Under årets andra kvartal hade vi en fortsatt god tillväxt i vår underliggande affär. Vi såg en fortsatt ökning av antalet restaurangbesök samtidigt som efterfrågan på take-away i Europa minskade i relation till den stora efterfrågan under pandemin. 

Koncernens försäljning under det andra kvartalet uppgick till 1 936 (1 724) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning på över 12 % jämfört med samma period året innan. Andra kvartalets volymer är aningen lägre men ökar något jämfört med nivåerna innan pandemin. Kompensation för inflationsbaserade kostnadsökningar implementerades under föregående år och under årets första kvartal, vilket hade en betydande positiv effekt på omsättningen under det andra kvartalet.

Lanseringar i affärsområdena
Affärsområde Duni, som fokuserar på lösningar för det dukade bordet, ökade sin försäljning under kvartalet med knappt 18 % jämfört med samma period året innan. Under året har produktportföljens försäljning följt trenden från de senaste åren av ökad omsättning på framförallt servetter. Den nyligen lanserade, fullt komposterbara och fossilfria servetten, BioDunisoft® bidrog till att segmentet premiumservetter utvecklades positivt. 

Affärsområde BioPak, som fokuserar på hållbara matförpackningar, ökade sin försäljning under kvartalet med knappt 5 % jämfört med samma period året innan och ska ses mot bakgrund av en lägre efterfrågan på take-away i Europa. I affärsområdets största marknad Australien var omsättningen fortsatt god. Efterfrågan på affärsområdets miljöanpassade produkter fortsatte med lansering av bland annat en pappersmugg, Melli, med vattenbaserad barriär. Även Duniform® breddade sitt sortiment med ytterligare fiberbaserade produkter för take-away.
 

Historiskt starkt resultat
Den operativa rörelsemarginalen uppgick till knappt 9 % och stärktes relativt jämförelseperioden och ligger i linje med nivåerna innan pandemin för det andra kvartalet. 

Förstärkningen kan ses mot bakgrund av löpande effektiviseringar i affärsområdena och då primärt inom konverteringsenheterna som påverkas positivt av att volymerna nu normaliserats efter pandemin. Detta ger ett signifikant förbättrat operativt resultat som uppgick till 170 (91) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 87 % jämfört med samma period föregående år. Det är historiskt sett det starkaste andra kvartalet i absoluta tal. Det ökade resultatet härrör sig dessutom från en bättre balans mellan kostnadsökningar och kostnadskompensationer. Arbetet med att sänka lagernivåerna har även bidragit till ett starkt kassaflöde under 2023.

Fler stora event
Vi såg också att segmentet för stora event, festivaler och sportevenemang växte och att efterfrågan från festivalarrangörer och artister att turnera hållbart ökade. Koncernens produkter fanns under kvartalet på bland annat festivalerna Sweden Rock och internationella Lollapalooza.  

Med fokus på hållbarhet och cirkulära lösningar vill vi hjälpa restauranger och snabbmatsställen att vara en del av den cirkulära ekonomin. Med vår lösning  möter de också lagstiftningen på området med återanvändbara serveringsartiklar. Idun, som är vår fullt cirkulära lösning för detta, lanserades som en pilot under Almedalsveckan i Visby. Vi upplever  ett stort intresse från relevanta intressenter för cirkulära mikrolösningar, designade för enskilda restauranger men som också kan skalas upp i städer och länder. 

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group. För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, 040-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, 076-819 83 26, katja.margell@duni.com

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488


Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 klockan 12.00 CET.