DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

Regulatorisk 24 Oct 2023 07:45

Starkt kvartal i volatil marknad

1 juli - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 935 (1 834) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning på 5,5 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,2 %.
  • Bruttoresultatet uppgick till 492 (364) MSEK vilket var en ökning med 35 % i absoluta tal jämfört med samma period föregående år och bruttomarginalen är återigen på samma nivå som före pandemin.
  • Det operativa resultatet uppgick till 225 (154) MSEK vilket motsvarar en ökning på 46,3 % jämfört med samma period föregående år.
  • God kostnadskontroll samt minskande inflationstakt är huvudförklaringar till resultatförbättringen.
  • Starkt kassaflöde och lägre nettoskuld ger ökat handlingsutrymme.

Nyckeltal

MSEK
3 mån jul-sep 2023 3 mån jul-sep 2022 9 mån jan-sep 2023 9 mån jan-sep 2022 12 mån okt-sep 22/23 12 mån jan-dec 2022
Nettoomsättning 1 935 1 834 5 747 5 002 7 721 6 976
Organisk tillväxt 1) -2,2 % 19,2 % 8,5 % 36,2 % 11,1 % 30,9 %
Operativt resultat 1) 225 154 525 296 678 450
Operativ rörelsemarginal 1) 11,6 % 8,4 % 9,1 % 5,9 % 8,8 % 6,4 %
Rörelseresultat, EBIT 211 132 476 226 577 326
EBIT marginal 10,9 % 7,2 % 8,3 % 4,5 % 7,5 % 4,7 %
Resultat efter finansiella poster 191 120 428 192 520 283
Resultat efter skatt 150 87 360 142 419 201
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,80 1,84 6,65 2,97 7,93 4,25
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 26,8 % 16,1 % 26,8 % 16,1 % 26,8 % 16,6 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidan 28VD-ord

”Tredje kvartalet visar starka finansiella siffror för Duni Group, även om vi såg en avmattning i efterfrågan mot slutet av kvartalet.”

God efterfrågan i marknaden
Årets tredje kvartal uppvisade genomgående starka finansiella siffror på koncernens omsättning, marginal och resultat. Vi bedömer att efterfrågan i marknaden är fortsatt god även om vi såg en avmattning mot slutet av kvartalet. Detta motverkas samtidigt av det grundläggande behov som människor har av att mötas och umgås, gärna i samband med mat. Koncernens försäljning under tredje kvartalet uppgick till 1 935 (1 834) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 5,5 %. Kvar- talet är omsättningsmässigt ett rekordkvartal och i absoluta tal det bästa kvartalet i koncernens historia. Samtidigt såg vi att volymerna minskade något mot föregående år. Implemen- terade kompensationer för inflationsbaserade kostnadsök- ningar liksom valutakurseffekter fortsatte att ha en betydande positiv effekt på omsättningen.
  

Hög aktivitet i affärsområdena
Affärsområde Duni, som fokuserar på lösningar för det dukade bordet, ökade sin försäljning under kvartalet med 146 MSEK till 1 189 (1 043) MSEK jämfört med samma period före- gående år. Under kvartalet lanserades hållbara bordsdukar inom serien Bio Dunicel® i flera nya format, färger och designutföranden. Förutom sin bibehållna kvalitet, minskar Bio Dunicel® också CO2-utsläppen med 28 % jämfört med den tidigare versionen standard Dunicel®. Under kvartalet har vi inlett en uppgradering av torkningsenheten i vårt pappers- bruk med en ny cylinder och en ny kåpa. Detta möjliggör energieffektiviseringar i produktionen och kommer att minska koncernens CO2-utsläpp ytterligare.
 
Affärsområde BioPak, som fokuserar på matförpackningar, minskade sin försäljning med 46 MSEK till 746 (791) MSEK jämfört med samma period föregående år. Det förklaras främst av osedvanligt höga jämförelsetal med hög efterfrå- gan på take-away under pandemin och med flertalet nya kon- trakt under det tredje kvartalet förra året. Under årets tredje kvartal startade koncernen sin lansering av ett återanvänd- bart sortiment av muggar, tallrikar och bestick som ska möta lagstiftningen som införs i Sverige den 1 januari 2024 men också i vissa andra länder i Europa. Den kräver att större res- tauranger liksom restaurangkedjor ska erbjuda återanvänd bara serveringsartiklar vid sittande bord istället för engångs- produkter.
 

I Schweiz och Österrike introducerades nya, hållbara trans- portlösningar under kvartalet. Med tågtransport och vätgas- baserat bränsle är syftet att minska CO2-utsläppen ytterli- gare. Dessa konkurrenskraftiga förbättringar gynnar distribu- tionen för båda affärsområdena.
 

Trendbrott för marginalen
Den operativa rörelsemarginalen ökade till 11,6 % (8,4 %), vil- ket är ett trendbrott efter flera kvartal under 10 %. I procent har den operativa marginalen återhämtat sig de senaste kvar- talen men alltjämt legat under historiska nivåer. Även om kostnadsbilden för insatsvaror och energi är fortsatt avsevärt högre än innan pandemin så har inflationstrycket de senaste kvartalen avtagit och för vissa råvaror till och med börjat minska. Lönsamheten förbättras även av de löpande kost- nadseffektiviseringar som görs inom produktionen på framför allt våra konverteringsanläggningar inom affärsområde Duni men också utifrån ett minskat lager inom affärsområde Bio- Pak. Det ger oss ett operativt resultat på 225 (154) MSEK och är en betydande förbättring jämfört med samma period före- gående år - vilket även det var ett historiskt starkt kvartal.
Vidare ger koncernens starka kassaflöde och en lägre net- toskuld ett ökat handlingsutrymme.
 
Sammantaget är jag stolt över koncernens hållbarhetsarbete, liksom bolagets förmåga att hantera en volatil marknad och samtidigt öka både effektivitet och trendkänslighet gentemot kund.
 

Robert Dackeskog,
VD och koncernchef, Duni Group
 
 
För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO
040-10 62 00
magnus.carlsson@duni.com


Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör
076-819 83 26
katja.margell@duni.com


Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00 www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488


Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023 klockan 07.45 CET.